دسترسی به ژورنال


۶ مهر ۱۳۹۶
با پیگیری گروه دسترسی به American journal of surgical pathology  و American journal of clinical pathology فراهم گردید و تصمیم گرفته شد همه ماهه جهت اساتید و دستیاران گروه ایمیل گردد.


منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي