حضور متخصصین جراحي پلاستيك و طب فيزيكي در برنامه پزشكان كلينيك دانشکده پزشکی


۵ مهر ۱۳۹۶
نظر به درخواست و نياز همكاران محترم  از مهر ماه سال جاري تخصص هاي جراحي پلاستيك و طب فيزيكي از به  برنامه پزشكان كلينيك اضافه گرديد.همكاران مي توانند بر اساس برنامه زمان بند اعلام شده در صفحه كلينيك بر روي صفحه وب دانشكده اقدام به رزرو وقت نموده واز خدمات  تخصص هاي جديد اعلام شده استفاده نمايند.

شماره تماس كلينيك 64053319

پست الكترونيك: anajafi@tums.ac.ir


صفحه كلينيك


منبع: واحد درمانگاه کارکنان معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي