برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی


۴ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز روز شنبه ۲۵ شهریور۱۳۹۶با حضور مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورا تشکیل جلسه داد. ارزیابی و کنترل مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار دردستورکار این جلسه قرارداشت. النازنصیر لو، کارشناس بهداشت حرفه ای و دبیر کمیته با مهم قلمداد کردن سنجه « ارزیابی و کنترل مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار» در محور بهداشت اعتبار بخشی بیمارستان ها، افزود: از بین عوامل زیان آوری که در سنجه اشاره شده است ، مواردی که در بیمارستان فارابی موضوعیت داشته قبلا ارزیابی شده اند. آن تعداد کمی که یا موضوعیت نداشته یا امسال افزوده شده مثل سنجش اشعه یونیزان لیزر، میزان ارتعاش دستگاه چمن زنی و عوامل زیانبار بیولوژیک امسال در برنامه ارزیابی و کنترل گنجانده خواهند شد.
وی درادامه گزارشی از بازدید بخش ها و واحدها و مشکلات آن ها ارائه داد. بالابودن صدا در واحد تاسیسات، صدای هواکش واحد امحاء زباله، سیستم روشنایی واحد مدارک پزشکی از جمله مواردی بودندکه در این گزارش نیاز به بازبینی داشتند.
ارزیابی عوامل زیانبار ارگونومیک و آسیب های اسکلتی و عضلانی، لزوم اموزش کارکنان جدیدالوردود در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش روش های پیشگیری از بیماری های شغلی، ایمنی و بهداشت مواد شیمیایی در انبار،آموزش نحوه کار با مواد شیمیایی از دیگر موضوعات طرح شده در این جلسه بود که مقرر شد: 
شیوه نگهداری تجهیزات پزشکی و مواد شیمیایی در انبار مورد بررسی قرار گرفته و موارد عدم انطباق به مدیر بیمارستان گزارش شود. 
برنامه آموزشی نیمه دوم سال ۹۶ در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار تدوین و برای واحدهای مربوطه ارسال شود. 
در برگه آموزش کارکنان جدیدالورود، بخش اموزش بهداشت محیط و حرفه ای اضافه شود .
ارزیابی مخاطرات شیمیائی، فیزیکی و بیولوژیک، توسط پیمانکار مورد تایید دانشگاه انجام ونتایج آن به کمیته گزارش شود. 
ارزیابی میزان نور واحد مدارک پزشکی مجددا انجام و اقدام اصلاحی مناسب آن صورت گیرد. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي