بررسی ارزش تشخیصی HLA Typing برای تشخیص نارکولپسی در بیماران مراجعه کننده با شکایت خواب آلودگی بیش از حد روزانه به کلینیک خواب بیمارستان های بهارلو و امام خمینی


۴ مهر ۱۳۹۶

نارکولپسی یک بیماری نادر و ناتوان کننده است که با خواب آلودگی بیش از حد روزانه، کاتاپلکسی، توهمات قبل از خواب و فلج خواب شناخته می شود. چندین مطالعه ارتباط این بیماری را با HLA-DQB1*0602  در نژادهای مختف نشان داده اند. مطالعه ما بر آنست که تا با انجام HLA-typing  و به خصوص اندازه گیری DQB1*0602 در یک نمونه از جمعیت ایران فاکتورهای پیش بینی کننده آن را برای تشخیص نارکولپسی مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین در این مطالعه ما قصد داریم تا HLA  افراد خانواده بیماران را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

روش بررسی: در این مطالعه ۸۳ بیمار با خواب آلودگی بیش از حد روزانه، ۷۷ نفر از اعضای خانواده بیماران و ۵۰ فرد سالم تطبیق یافته از نظر سن و جنس تحت بررسی قرار گرفتند. افراد شرکت کننده به یک پرسشنامه شامل مقیاس خواب آلودگی Epworth و آیتم هایی درباره تصادفات رانندگی ناشی از خواب آلودگی و مشکلات شغلی  پاسخ دادند. کرایتریای International classification of sleep disorders (ICSD)-2 به عنوان تست استاندارد طلایی برای تشخیص نارکولپسی استفاده شد. به جهت HLA typing نمونه خون از بیماران، افراد خانواده آنها و گروه کنترل اخذ شد.

یافته ها: بر طبق  ICSD-2 ۴۴ بیمار مبتلا به نارکولپسی بودند. DQB1*0602 ، DQA1*0102 و DRB1*15 در بیماران مبتلا به نارکولپسی با کاتاپلکسی از بیماران مبتلا به نارکولپسی بدون کاپلکسی و بیماران با علل دیگر خواب آلودگی بیش از حد روزانه شایع تر بودند. DQB1*0602 در ۴ نفر (۸ درصد) از افراد گروه کنترل و ۲۰ نفر (۴۵.۵درصد) از بیماران مبتلا به نارکولپسی مثبت بود. حساسیت DQB1*0602 برای تشخیص نارکولپسی با کاتاپلکسی و نارکولپسی بدون کاتاپلکسی به ترتیب برابر با ۷۸.۹ و ۲۰ درصد بود، ویژگی آن به ترتیب برابر با ۸۹ و ۷۰.۶ درصد بود. ۵.۱ درصد از بیماران با علل دیگر خواب آلودگی بیش از حد روزانه از نظر DQB1*0602 مثبت بودند. شیوع DQB1*0602 در افراد خانواده بیماران مبتلا به نارکولپسی بیشتر از افراد خانواده بیماران علل دیگر خواب آلودگی بیش از حد روزانه بود (۳۸ درصد در مقابل ۱۱.۱ درصد، p value=0.06) ۲۹.۶ درصد از بیماران تصادف رانندگی به علت خواب آلودگی را تجربه کرده بودند و ۶۲.۷ درصد از مشکلات شغلی رنج می بردند.

نتیجه گیری: HLA-DQB1*0602 شاخص های پیش بینی کننده نسبتا مناسبی برای تشخیص نارکولپسی دارد. ما استفاده روتین از این تست را برای تشخیص نارکولپسی در بیماران مشکوک به نارکولپسی توصیه نمی کنیم ولی اندازه گیری آن می تواند در بیماران پیچیده با کاتاپلکسی آتیپیک و نتایج غیرافتراق دهنده MSLT کمک کننده باشد.


كليد واژه ها : کلمات کلیدی: نارکولپسی، HLA typing،  HLA-DQB1*0602، تصادفات رانندگی، ایران.

 

مشخصات دانشجو:

نام:آنیا رحیمی گل خندان  رشته تحصيلي:طب کار  مقطع:تخصص                    گروه آموزشي طب کار           پست الكترونيك دانشجو: aniarahimi.g@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما دکتر خسرو صادق نیت حقیقی   

اساتيد مشاور  دکتر امید امینیان.دکتر مریم ایزد

 اساتيد داور دکتر رامین مهرداد. دکتر غلامرضا پوریعقوب. دکتر سیداکبر شریفیان.دکتر مریم سرایی. دکتر نازنین ایزدی. دکتر بنفشه زهرا آل محمد.دکتر سحر افتخاری

زمان دفاع :

   روز 26   تاريخ آبان 1395 ساعت 14:30

مكان دفاع به آدرس:طبقه 2 سالن اصلی دانشکده پزشکی. گروه طب کار

اطلاعات به زبان انگليسي

 

Title: Diagnostic utility of HLA-Typing for diagnosing narcolepsy in Iranian patients with excessive daytime sleepiness

Abstract:

Keywords:

Background: Narcolepsy is a rare, disabling disorder characterized by excessive daytime sleepiness, cataplexy, hypnagogic hallucinations and sleep paralysis. Several studies demonstrated its association with HLA-DQB1*0602 in various ethnic groups. Our study aimed to perform HLA-typing and specially to measure the HLA-DQB1*0602 in Iranian population and assess its predictive parameters for diagnosing narcolepsy. Moreover, we designed to type the HLA of family members of patients.

Methods: We studied 83 patients with excessive daytime sleepiness (EDS), 77 family members of patients and 50 healthy age and sex matched individuals in this study. Subjects filled out a questionnaire including Epworth sleepiness scale and items about car accidents due to sleepiness and job problems. International classification of sleep disorders-2 criteria is used as the gold standard for diagnosis of narcolepsy. The whole blood sample were collected from the patients and controls for HLA typing.

Results: According to the ICSD-2, 44 patients had narcolepsy. DQB1*0602, DQA1*0102 and DRB1*15 were more prevalent in narcoleptic patients with cataplexy than narcoleptic patients without cataplexy and patients with other cause of EDS. HLA DQB1*0602 was present in 4 (8%) individual of controls and 20 (45.5%) narcoleptic patients. The sensitivities of the DQB1*0602 for diagnosing narcolepsy with cataplexy and narcolepsy without cataplexy were 78.9 and 20; specificities were 89 and 70.6, respectively. 5.1% of patients with other cause of EDS were DQB1*0602 positive. Prevalence of DQB1*0602 in family members of narcoleptic patients were higher than family members of patients with other cause of EDS (38% vs. 11.1, p value=0.06). 29.6% of patients had car accidents due to sleepiness and 62.7% suffer from job problems.

Conclusion: HLA-DQB1*0602 had slightly satisfactory predictive parameters for diagnosing narcolepsy. We do not advise the routine evaluation of DQB1*0602 in suspicious patients to narcolepsy but its measurement could be helpful in complex cases with atypical cataplexy and indistinguishable MSLT results.

Keywords: narcolepsy, HLA-typing, HLA-DQB1*0602, car accidents, Iran.

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين: References

 1. Hong SC, Lin L, Jeong JH, et al. A study of the diagnostic utility of HLA typing, CSF Hypocretin-1 measurements, and MSLT testing for the diagnosis of narcolepsy in 163 Korean patients with unexplained excessive daytime sleepiness. Sleep 2006;29:1429-38.

2.  Debebe DG, Sadeghniat-Haghighi K, Shakiba Y, et al. Th17 cell related cytokine profiles in narcolepsy and other types of excessive daytime sleepiness. J Sleep Sci 2016; 1:44-50.

3. De la Herrán-Arita AK, García-García F. Narcolepsy as an immune-mediated disease. Sleep Disord 2014;2014:792687.

4. Mignot E, Lin L, Rogers W et al. Complex HLA-DR and –DQ interactions confer risk of narcolepsy-cataplexy in three ethnic groups. Am J Hum Genet 2001;68:686-99.

 5. Chen YHHuang YSChien WH, et al. Association analysis of the major histocompatibility complex, class II, DQ β1 gene, HLA-DQB1, with narcolepsy in Han Chinese patients from Taiwan. Sleep Med 2013;14:1393-7.

6. Ollila HMRavel JMHan F, et al. HLA-DPB1 and HLA class I confer risk of and protection from narcolepsy. Am J Hum Genet 2015;96:136-46.

7. Mignot E, Hayduk R, Black J, et al. HLA DQB1*0602 is associated with cataplexy in 509 narcoleptic patients. Sleep 1997;20:1012-20.

8. The International Classification of Sleep Disorders: Diagnostic and Coding Manual, 2nd ed. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine;2005:293.

9. Ohayon MM. Narcolepsy is complicated by high medical and psychiatric comorbidities: a comparison with the general population. Sleep Med 2013;14:488–92

10. Dodel RPeter HSpottke A, et al. Health-related quality of life in patients with narcolepsy. Sleep Med 2007;8:733-41.

11. Aldrich MS. Automobile accidents in patients with sleep disorders. Sleep 1989;12:487–94. 12. Ozaki A, Inoue Y, Nakajima T, et al. Health-related quality of life among drug-naïve patients with narcolepsy with cataplexy, narcolepsy without cataplexy, and idiopathic hypersomnia without long sleep time. J Clin Sleep Med 2008;4:572–8.

13. Pizza F, Jaussent I, Lopez R, et al. Car Crashes and Central Disorders of Hypersomnolence: A French Study. PLoS ONE 2015;10:e0129386.

14.  Sadeghniiat Haghighi K, Montazeri A, Khajeh Mehrizi A, et al. The Epworth Sleepiness Scale: translation and validation study of the Iranian version. Sleep Breath 2013;17:419–26.

15. Okun ML, Lin L, Pelin Z, et al. Clinical aspects of narcolepsy-cataplexy across ethnic groups. Sleep. 2002;25:27-35.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي