ارزيابي عملكرد عصبي – رفتاري در مبتلايان به سندرم آپنه انسدادي خواب مراجعه كننده به كلينيك خواب بيمارستان بهارلو در سال 1394


۴ مهر ۱۳۹۶

اختلالات تنفسی و به خصوص خروپف از مشکلات شایع در حین خواب هستند. آپنه انسدادی در حین خواب منجر به اختلالات عصبی رفتاری ناشی از هیپوکسی، افزایش فعالیت سمپاتیک و افزایش تعریق شبانه میشود که به صورت کاهش حافظه و اختلال در عملکردهای شناختی و توجه می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه ی حاضر جهت ارزیابی اختلالات عصبی رفتاری در افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب انجام شد.

روش کار: در این مطالعه ی مقطعی 65 نفر از مراجعین به کلینیک خواب بیمارستان بهارلو در شرایط یکسان تحت تست پلی سونوگرافی فرار گرفتند در روز بعد از تست بعد از بیدار شدن از خواب و میل کردن صبحانه در یک اتاق آرام با تهویه ی مناسب تست های عصبی رفتاری انجام شد و همراهی آن با شاخص آپنه هیپوآپنه (AHI) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: از میان 65 بیمار بررسی شده 43 نفر (2/66%) امتیاز AHI بالاتر از 15 داشتند. در آنالیز univariate تست های بنتون (Benton) ، aiming و SRT با عدد AHI ارتباطی نداشت (05/0 P >) اما تست های santaana (001/0 = P) و digitspan (043/0 = P) و Digit symbol (001/0 = P) به طور معناداری با امتیاز AHI در ارتباط بود و در افراد با امتیاز AHI 15 و پایین تر بهتر بود. در آنالیز Multivariate تست های santaana (001/0 = P) و digit span (04/0 = P) و Digit symbol (000/0= P) ، Qiming (01/0 = P) و SRT (000/0 = P) به طور معنی داری در بیماران با امتیاز AHI 15 و پایین تر بهتر بود ولی در مورد تست Benton تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد.

نتیجه گیری: نهایتاً با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، شاید بتوان اینطور نتیجه گیری کرد که اختلالات عصبی رفتاری در بین مبتلایان به آپنه انسدادی خواب شایع است و از این میان حافظه ی شنیداری از همه بیشتر دچار اختلال می گردد.

 

كليد واژه ها : اختلالات عصبی رفتاری ، خروپف ، اختلال تنفسی حین خواب

مشخصات دانشجو:

نام: انوشه نورانی

  رشته تحصيلي: تخصص طب کار

 مقطع: تخصص

  گروه آموزشي: طب کار دانشگاه تهران           

 پست الكترونيك دانشجو:  dr.anoosheh.n@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما: دکتر امید امینیان   اساتيد مشاور: دکتر خسرو صادق نیت   اساتيد داور: دکتر رامین مهرداد، دکتر رضا پور یعقوب

دکتر مریم سرایی، دکتر نازنین ایزدی

زمان دفاع :

   روز: جهارشنبه

 تاريخ: 3/9/1395

  ساعت: 14:30

مكان دفاع به آدرس: گروه طب کار دانشکده علوم پزشکی تهران

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Evaluation of psychomotor performance in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Abstract:

Background: Respiratory disorders, especially snoring, are common problems during sleep. Snoring results in neurobehavioral impairment due to hypoxia, increased sympathetic activity, increased nocturnal perspiration, as well as reduction in working memory, vigilance, and executive function. Regarding the importance of this issue, we performed his study to assess neurobehavioral impairment among snoring subjects.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 65 consecutive subjects attending the snoring clinic in Baharloo Hospital, Tehran, Iran, underwent polysomnography under the same conditions. On the next day, after waking up and eating breakfast in a calm room with desired ventilation, the neurobehavioral tests were performed and the association with apnea hypoapnea index (AHI) was assessed.

Results: Among the 65 patients, 43 (66.2%) had AHI scores higher than 15. In univariate analysis, the Benton, aiming, and simple reaction time (SRT) scores were not related to AHI scores (P>0.05); however, Santa Ana (P=0.001), digit-span (P=0.043), and digit-symbol (P=0.001) scores were significantly higher in those with AHI scores of 15 and lower. In multivariate analysis, the Santa Ana (P=0.001), digit-span (P=0.04), digit symbol (P=0.00), aiming (P=0.01), and SRT (P=0.00) scores were significantly better in those with AHI scores of 15 and less. No significant effect was observed in case of Benton test (P=0.47).

Conclusion: According to the obtained results, it may be concluded that neurobehavioral impairment is common among snorers and mainly the auditory memory is impaired in these subjects.

Keywords: Neurobehavioral impairment, Snoring, Sleep-disordered breathing

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.      Alchakaki A, Riehani A, Shikh-Hamdon M, Mina N, Badr MS, Sankari A. Expiratory Snoring Predicts Obstructive Pulmonary Disease in Patients with Sleep-disordered Breathing. Ann Am Thorac Soc. 2016 Jan;13(1):86-92.

2.      Kleisiaris CF, Kritsotakis EI, Daniil Z, Tzanakis N, Papaioannou A, Gourgoulianis KI. The prevalence of obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome-related symptoms and their relation to airflow limitation in an elderly population receiving home care. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014 Oct 10;9:1111-7.

3.      Mehra R, Stone KL, Blackwell T, et al. Prevalence and correlates of sleep-disordered breathing in older men: osteoporotic fractures in men sleep study. J Am Geriatr Soc. 2007 Sep;55(9):1356-64.

4.      FleethamJ,AyasN,BradleyD, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferguson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17036094et al. Canadian Thoracic Society guidelines: diagnosis and treatment of sleep disordered breathing in adults. Can Respir J. 2006 Oct;13(7):387-92.

5.      Zahnert T. Sleep related breathing disorders. Laryngorhinootologie. 2011 Nov;90(11):691-707.

6.      Killgore WD. Effects of sleep deprivation on cognition. Prog Brain Res. 2010;185:105-29.

7.      JiangF,ShenXM,LiSH, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cui%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19222951et al. Effects of chronic partial sleep deprivation on growth and learning/memory in young rats. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2009 Feb;11(2):128-32.

8.      Hunter SJ, Gozal D, Smith DL, Philby MF, Kaylegian J, Kheirandish-Gozal L. Effect of Sleep-disordered Breathing Severity on Cognitive Performance Measures in a Large Community Cohort of Young School-aged Children. Am J Respir Crit Care Med. 2016 Sep 15;194(6):739-47.

9.      Beebe DW, Ris MD, Kramer ME, Long E, Amin R. The association between sleep disordered breathing, academic grades, and cognitive and behavioral functioning among overweight subjects during middle to late childhood. Sleep. 2010 Nov;33(11):1447-56.

10.  Biggs SN, Vlahandonis A, Anderson V, et al. Long-term changes in neurocognition and behavior following treatment of sleep disordered breathing in school-aged children. Sleep. 2014 Jan 1;37(1):77-84.

11.  Alhola P, Polo-Kantola P. Sleep deprivation: Impact on cognitive performance. Neuropsychiatr Dis Treat. 2007;3(5):553-67.

12.  Banks S, Dinges DF. Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. J Clin Sleep Med. 2007 Aug 15;3(5):519-28.

13.  Rezaeitalab F, Moharrari F, Saberi S, Asadpour H, Rezaeetalab F. The correlation of anxiety and depression with obstructive sleep apnea syndrome. J Res Med Sci. 2014 Mar;19(3):205-10.

14.  Krystal AD. Psychiatric disorders and sleep. Neurol Clin. 2012 Nov;30(4):1389-413.

15.  Naismith S, Winter V, Gotsopoulos H, Hickie I, Cistulli P. Neurobehavioral functioning in obstructive sleep apnea: differential effects of sleep quality, hypoxemia and subjective sleepiness. J Clin Exp Neuropsychol. 2004 Feb;26(1):43-54.

16.  Beebe DW. Neural and neurobehavioral dysfunction in children with obstructive sleep apnea. PLoS Med. 2006 Aug;3(8):e323.

17.  Yang Q, Wang Y, Feng J, Cao J, Chen B. Intermittent hypoxia from obstructive sleep apnea may cause neuronal impairment and dysfunction in central nervous system: the potential roles played by microglia. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013;9:1077-86.

18.  Sforza E, Roche F. Sleep apnea syndrome and cognition. Front Neurol. 2012 May 29;3:87.

19.  Asghari A, Mohammadi F. Is Apnea-Hypopnea Index a proper measure for Obstructive Sleep Apnea severity? Med J Islam Repub Iran. 2013 Aug;27(3):161-2.

20.  Johnson KG, Johnson DC. Frequency of sleep apnea in stroke and TIA patients: a meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2010 Apr 15;6(2):131-7.

21.  Tsara V, Amfilochiou A, Papagrigorakis MJ, Georgopoulos D, Liolios E. Guidelines for diagnosis and treatment of sleep-related breathing disorders in adults and children. Definition and classification of sleep related breathing disorders in adults: different types and indications for sleep studies (Part 1). Hippokratia. 2009 Jul;13(3):187-91.

22.  Escalona E, Yanes L, Feo O, Maizlish N. Neurobehavioral evaluation of Venezuelan workers exposed to organic solvent mixtures. Am J Ind Med. 1995 Jan;27(1):15-27.

23.  OhnishiA,MoriK,FujishiroK, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohriyama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7569469et al. Application of neurobehavioral tests in a manufacturing automotive parts factory. J UOEH. 1995 Sep 1;17(3):165-72.

24.  KukwaW,KukwaA,GałązkaA, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grochowski%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26860604et al. Snoring but not BMI influences aggressive behavior and concentration problems in children. Otolaryngol Pol. 2015;69(6):22-9.

25.  Sogebi OA, Oyewole EA, Olusoga-Peters OO. Sleep disordered breathing (SDB) experiences associated with snoring in adult Nigerians. Afr Health Sci. 2011 Sep;11(3):309-14.

26.  Barnes ME, Huss EA, Garrod KN, et al. Impairments in attention in occasionally snoring children: an event-related potential study. Dev Neuropsychol. 2009;34(5):629-49.

27.  Buysse DJ. Sleep health: can we define it? Does it matter? Sleep. 2014 Jan 1;37(1):9-17.

28.  Gharibeh T, Mehra R. Obstructive sleep apnea syndrome: natural history, diagnosis, and emerging treatment options. Nat Sci Sleep. 2010 Sep 28;2:233-55.

29.  Almeida DM, Piazza JR, Stawski RS. Interindividual differences and intraindividual variability in the cortisol awakening response: an examination of age and gender. Psychol Aging. 2009 Dec;24(4):819-27.

30.  Zheng H, Sowers M, Buysse DJ, et al. Sources of variability in epidemiological studies of sleep using repeated nights of in-home polysomnography: SWAN Sleep Study. J Clin Sleep Med. 2012 Feb 15;8(1):87-96.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي