بررسی ارزش پيشگويی آسپيراسيون سوزنی ظریف گره تيروئيد در بيماران لوبكتومی تیروئید يا توتال تيروئيدكتومی شده در مجتمع بيمارستانی امام خمينی(ره) تهران طی سال‌های 1390 تا 1394


۲ مهر ۱۳۹۶

ندول تیروئید با شیوع 4تا 7 درصد به‌عنوان یک مشکل شایع مطرح بوده و در حدود 5درصد از کل ندول ها به بدخیمی ختم می‌شوند. آسپيراسيون سوزني ظریف(FNA)به‌طور گسترده برای تشخیص مراحل اولیه سرطان تیروئید بکار می‌رود. درصورتی‌که اين آزمون ارزش پيشگويي مثبت بالا و موارد مثبت كاذب كمتري داشته باشد، احتمال انجام جراحي بی‌مورد بر روي بيماران كاهش خواهد يافت. در مواردي كه  جواب FNA به‌صورت follicular neoplasmيا follicular lesion می‌باشد،  افتراق بين كارسينوم فوليكولر و ضايعات خوش‌خیم فوليكولر چندان امکان‌پذیر نيست و درباره شيوع سرطان در این موارد آمارهای مختلفي ارائه‌شده است. در كشور ما علی‌رغم انجام FNA تیروئید به‌طور گسترده تاکنون مطالعات معدودي در اين زمينه انجام‌شده است. پایان‌نامه‌ی حاضر باهدف محاسبه‌ی ارزش تشخیصی FNA ندول تیروئید از طریق بررسي و مقایسه‌ی نتايج پاتولوژي بعد از عمل جراحي با نتايج FNA ‌قبل از عمل جراحي، انجام‌گرفته است.

مواد و روش‌ها:

 این مطالعه در بیماران با ندول تیروئید که طی سال‌های 90 تا 94 تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند انجام شد. اطلاعات دموگرافیک 134 بیمار که گزارش FNA قبل عمل آن‌ها موجود بود با مرور پرونده‌ها جمع‌آوری شد. جواب‌های FNA در 5 دسته Benign،[1]FN/SFN،[2]SM، [3]AUS/FLUS وMalignant، با آزمونgold standard ( نتایج پاتولوژی ) مقایسه شد.

یافته‌ها:

از 134 بیماری (102 زن و 32 مرد) که وارد طرح شدند، 27 مورد با جواب FNA بدخیم و 29 موردSM و 18 مورد FN/SFN و 10 مورد AUS/FLUS گزارش شد. تعداد موارد خوش خیم از نظر FNA 50 مورد بود. 80 مورد پاتولوژی بدخیم و 54 مورد خوش خیم گزارش شد. در گروه FN/SFN، 8 مورد و در گروه AUS/FLUS، 4 مورد  بدخیمی گزارش گردید.از 29 مورد SM گزارش شده در FNA، 24 مورد (8/82%) بدخیم و 5 مورد ( 2/17%) خوش خیم بودند. در نهایت مقادیر حساسیت و ویژگی به ترتیب 36/61% و 21/84% بوده و ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب 81/81% و 31/65% بدست آمد. دقت تشخیصی در این مطالعه 95/71% گزارش شد.

نتیجه‌گیری:

آسپیراسیون سوزنی تیروئید یک روش کم تهاجم و باارزش به منظور ارزیابی قبل از عمل در بیماران مبتلا به ندول تیروئید است. وجود 8 مورد بدخیم (4/44%) در موارد FN/SFN و 4 مورد بدخیم (40%) در گروه  AUS/FLUS، نشان می دهد که در مواردی که جواب FNA به صورتAUS/FLUS ویا  FN/SFN باشد، نیازمند بررسی هیستوپاتولوژیک بوده و FNA ارزش تشخیصی بالایی در این موارد ندارد.

کلیدواژه:

ندول تیروئید، آسپیراسیون سوزنی ظریف، لوبکتومی و توتال تیروئیدکتومی، ارزش تشخیصی

 

مشخصات دانشجو:

نام: سینا بریجانی  رشته تحصيلي:  پزشکی دکنتری عمومیمقطع:                    گروه آموزشي گوش و حلق و بینی

پست الكترونيك دانشجو:

Sina70berijani@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما دکتر مازیار مطیعی لنگرودی، دکتر غلامرضا گرمارودی 

اساتيد مشاور دکتر علیرضا عبداللهی ، دکتر بهناز جهان بین، دکتر امین آمالی ، دکتر حامد امامی

  اساتيد داور  دکتر فاطمه السادات میر اشرفی

زمان دفاع :

   روز دوشنبه   تاريخ3/7/1396  ساعت11 صبح

مكان دفاع به آدرس: سالن کنفرانس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان ولیعصر (عج)

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Evaluation of predictive value of thyroid nodule fine needle aspiration among patients undergone thyroid lobectomy or total thyroidectomy in imam Khomeini hospital complex ,2011- 2015

Abstract:

Background

Thyroid nodule is considered as an important medical issue due to its prevalence (4-7%). Nearly 5% of thyroid nodules end to malignancy.

Fine needle aspiration is widely used for detection of thyroid malignancies in early stages. If the test has a high positive predictive value and low false positive rate, risk of unnecessary operations declines.

When we have a follicular neoplasm or follicular lesion in the result of thyroid FNA, it is nearly impossible to differ between follicular carcinoma and benign follicular lesions; and different prevalence of malignancy among these cases is reported.

In our country, although FNA is widely used, there have been few studies done on this issue.

This study has been done in order to calculate diagnostic accuracy og thyroid nodule FNA.

Methods and materials:

This study included patients with thyroid nodules who have gone under thyroid surgery between 2011 and 2015.

We collected demographic information by reviewing 134 patients’ files.

FNA results were classified to 5 groups considering: Benign،[4]FN/SFN،[5]SM، [6]AUS/FLUS وMalignant which compared whit post operation pathology results (gold standard).

Results:

From 134 patients (102 female, 32 male), 27 cases had malignant FNA result. 29 were SM, 18 FN/SFN and 10 AUS/FLUS. 50 cases had benign FNA result. On the other hand, we found 80 malignant cases based on post operation pathology results.8

There were 8 and 4 cases of malignancy among FN/SFN and AUS/FLUS groups, respectively. Also we found 24 cases (82.8%) of thyroid cancer in SM group. Sensitivity and specifity were 61.36 and 84.21 percent, respectively. The diagnostic accuracy was 71.95%, PPV and NPV were 81.81 and 65.31 percent respectively.

Conclusion:

Thyroid FNA is a minimal invasive and valuable procedure in order to pre operation evaluations in patients with thyroid nodule.

Rates of malignancy among patients with FN/SFN and AUS/FLUS patients (44.4% and 40%, respectively), shows necessity of histopathologic evaluations in these groups and low value of FNA in these cases.

 

Keywords: Thyroid Nodule, Fine Needle Aspiration, Lobectomy and Total Thyroidectomy, Diagnostic Accuracy

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

فارسی

1- استقامتي ع.ر، يوسفي زاده ع، رخشان م. ارزش آسپيراسيون سوزني تيروئيد در تشخيص گره هاي تيروئيد. مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ایران،1380،3 (3): 193-203

2-    آذرهوش  ر، بذرافشان ح، کاظمی نژاد و، نادعلی ف، رجایی س. ارزش آسپیراسیون سوزنی تیروئید در افتراق نئوپلاسم های فولیکولر تیروئید مجله علمی د. ع. پ. گرگان ، 1384،7(2): 64-61

3-  میرصدرایی س،فرزادنيا م، موسوي ز، حقيقي آ. ارزش تشخيصي آسپيراسيون سوزني در ندولهاي تيروئيد. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1386،95(5):30-2

1-     Gharib H. Thyroid nodules and multinodular goiter. In: CooperDS, ed. Medical Management of Thyroid Disease. First Ed. New York,

2-     Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, Appleton D, Brewis M, Clark F, Evans JG, Young E, Bird T, Smith PA. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1977;7:481-93

3-     Vander JB, Gaston EA, Dawber TR.The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. Ann Intern Med. 1968; 69:537-40.

5-     Mazzaferri EL, de los Santos ET, Rofagha-Keyhani S. Solitary thyroid nodule: diagnosis and management. Med Clin North Am 1988; 72:1177-211.

6-     Davies L, Welch G., Increasing Incidence of Thyroid Cancer in the United States. 1973-2002. JAMA. 2006; 295: 2164-7.

7-     Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer Statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014; 64: 9-29.

8-     Ashcraft MW, Van Herle AJ. Management of thyroid nodules. II: Scanning techniques, thyroid suppressive therapy, and fine needle aspiration. Head Neck Surg 1981; 3:297-322.

9-     Rojeski MT, Gharib H. Nodular thyroid disease. N Engl J Med. 1985;313:428-436.

10-Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med. 1993;328:553-559.

11-Cooper et al. Revised American Thyroid Association Management Guidelines for Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. THYROID. 2009;19:11: 1167-1214

12-Orell SR. In: Orell SR, Sterrett GF, Walters MN, Whitakar D,editors. Manual and atlas of fine needle aspiration cytology. New Delhi:Churchill-Livingstone;2005.p.125-64.

13-Leonard Wartofsky . 2009. Highlights of the American Thyroid Association Guidelines for Patients with Thyroid Nodules or Differentiated Thyroid Carcinoma: The 2009 Revision Highlights of the American Thyroid Association Guidelines for Patients with Thyroid Nodules or Differentiated Thyroid Carcinoma: The 2009 Revision. Thyroid 19:11, 1139-1143.

14-Cibas E.S, Ali S.Z. The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Am J Clin Pathol 2009;132:658-665

15-Radu Mihai, Andrew J.C. Parker, Derek Roskell, and Gregory P. Sadler. One in four patients with follicular thyroid cytology (THY3) has a thyroid carcinoma Thyroid. January 2009, 19(1): 33-37.

16- Williams M, Suliburk W.Clinical Significance of Distinguishing Between Follicular Lesion and Follicular Neoplasm in Thyroid Fine-Needle Aspiration Biopsy. Ann Surg Oncol.  2009;16:3146–3153

17-Sinna, E. A., and N. Ezzat. Diagnostic accuracy of fine needle aspiration cytology in thyroid lesions. Journal of the Egyptian National Cancer Institute. 2012; 24, 2, 63-70.

18-Tee Y. et al.Fine-Needle Aspiration May Miss a Third of All Malignancy in Palpable Thyroid Nodules.  Annals of Surgery . 2007; 246,714-732

20-Son, Jung Il, et al. Insufficient Experience of Thyroid Fine-needle Aspiration Leads to Misdiagnosis of Thyroid Cancer. Endocrinol and Metabol ;2014;29:293-299

21-Teixeira G. V.,Chikota H.,Teixeira T.,Manfro G., Pai S. I.,Tufano R. P.. Incidence of malignancy in thyroid nodules determined to be follicular lesions of undetermined significance on fine-needle aspiration. World journal of surgery. 2012; 36,1, 69-74.

22-Pinchot, S. N., Al-Wagih, H., Schaefer, S., Sippel, R., Chen, H.Accuracy of fine-needle aspiration biopsy for predicting neoplasm or carcinoma in thyroid nodules 4 cm or larger. Archives of surgery. 2009;144,7, 649-655.

23-Mahar, S. A., Husain, A., & Islam, N. Fine needle aspiration cytology of thyroid nodule: diagnostic accuracy and pitfalls. J Ayub Med Coll Abbottabad, 2006; 18,4, 26-9.

25-Shahbazian H, Sarmast M, Askarpoor S, Mostofi N, Mohammadpour M, Naderian N. The Diagnostic Accuracy of Fine Needle Aspiration (FNA) in Thyroid Nodules. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2007; 9,2 :141-148

26- Mazzaferri EL, de los Santos ET, Rofagha-Keyhani S. Solitary thyroid nodule: diagnosis and management. Med Clin North Am 1988; 72:1177-21 

27-Rojeski MT, Gharib H. Nodular thyroid disease. Evaluation and management. N Engl J Med 1985; 313:428-36

28-Vander JB, Gaston EA, Dawber TR. The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. Ann Intern Med 1968; 69:537-40

29-Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: an appraisal. Ann Intern Med 1993; 118:282-9

30-Braverman LE, Utiger RD. Werner an Ingbar’s the thyroid: a fundamental and clinical text. 8th ed. Boston: Lippincott Williams and Wilkins Publishers 2000; 441

31-Brander A, Viikinkoski P, Nickels J, Kivisaari L. Thyroid gland: US screening in a random adult population. Radiology 1991; 181:683-7

32-DeGroot LJ.Clinical review 2: Diagnostic approach and  management of patients exposed to irradiation to the thyroid. J Clin Endocrinol Metab. 1989; 69:925-8

33-Mortenson JD, Woolner LB, Bennett WA. Gross and microscopic findings in clinically normal thyroid gland. J Clin Endocrinol Metab 1955; 15:1279-80

34-Lever EG, Refetoff S, Straus FH 2nd, Nguyen M, Kaplan EL. Coexisting thyroid and parathyroid disease- are they related? Surgery. 1983; 94:893-90

35-Brander A, Viikinkoski P, Nickels J, Kivisaari L. Thyroid gland: US screening in middle-aged women with no previous thyroid disease. Radiology. 1989; 173:507-10

36- Rallison ML, Dobyns BM, Meikle AW, Bishop M, Lyon JL, Stevens W. Natural history of thyroid abnormalities: prevalence, incidence, and regression of thyroid diseases in adolescents and young adults. Am J Med. 1991; 91:363-70

37-Nakhjavani M, Bastanhagh MH, Kassayan R, Eshtiaghi R, Asadi A, Rajai M. A study of 765 cases of clinically cold thyroid nodules from an iodine-deficient area. MJIRI 1993; 7:145-150.

38-Fogelfeld L, Wiviott MB, Shore-Freedman E, Blend M, Bekerman C, Pinsky S, Schneider AB.Recurrence of thyroid nodules after surgical removal in patients irradiated in childhood for benign conditions. N Engl J Med. 1989; 320:835-40. 

39-Kazakov VS, Demidchik EP, Astakhova LN. Thyroid cancer after Chernobyl. Nature. 1992; 359:21.

40-Bell B, Mazzaferri EL. Familial adenomatous polyposis (Gardner's syndrome) and thyroid carcinoma. A case report and review of the literature. Dig Dis Sci. 1993; 38:185-90.

41-Hermus AR, Huysmans DA. Treatment of benign nodular thyroid disease. N Engl J Med 1998; 338:1438

42-Ain KB. Papillary thyroid carcinoma. Etiology, assessment, and therapy. Endocrinol Metab Clin North Am. 1995; 24:711-60

43-Grebe SK, Hay ID. Follicular thyroid cancer. Endocrinol Metab Clin North Am. 1995; 24:761-801

44-Ruegemer JJ, Hay ID, Bergstralh EJ, Ryan JJ, Offord KP, Gorman CA. Distant metastases in differentiated thyroid carcinoma: a multivariate analysis of prognostic variables. J Clin Endocrinol Metab. 1988; 67:501-8.

45-Har-El G, Hadar T, Segal K, Levy R, Sidi J. Hurthle cell carcinoma of the thyroid gland. A tumor of moderate malignancy. Cancer. 1986; 57:1613-7[1]Follicular Neoplasm or Suspicious for a Follicular Neoplasm

[2] Suspicious for Malignancy

[2]Atypia of Undetermined Significance or Follicular Lesion of Undetermined Significance

[3]Atypia of Undetermined Significance or Follicular Lesion of Undetermined Significance

[4]Follicular Neoplasm or Suspicious for a Follicular Neoplasm

[5] Suspicious for Malignancy

[5]Atypia of Undetermined Significance or Follicular Lesion of Undetermined Significance

[6]Atypia of Undetermined Significance or Follicular Lesion of Undetermined Significanceمنبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي