مقایسه درد بیماران بعد از عمل فوتورفرکتیوکراتکتومی به روش دبریدمان مکانیکال و روش استفاده از الکل در یک کارازمایی بالینی دوسوکور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 1394 ________________________________________


۲۸ شهریور ۱۳۹۶

این مطالعه به منظور مقایسه درد بیماران بعد از عمل فتورفرکتیو کراتکتومی (PRK) بهروش برداشتن اپی تلیوم قرنیه به کمک الکل با روش برداشتن آن به صورت مکانیکال (بدون الکل) در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور انجام شده است.

روش مطالعه:در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، تعداد 82 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش لیزیک بیمارستان فارابی توسط یک جراح ماهر تحت عمل PRK قرار گرفتند، بررسی شدند و برای هر بیمار چشم راست با الکل و چشم چپ به صورت مکانیکال بدون الکل تحت عملPRKقرار گرفت وپرسشنامهای شامل میزان درد، حساسیت به نور، اشک ریزش، احساس جسم خارجی و تاری دید روز اول بیماران در هر دو چشم که از صفر تا ده درجه بندی شده بود به بیماران تحویل و توضیح جهت تکمیل داده و مقایسه شد.

یافته­ها:در بیماران با میانگین سنی 3/5±8/29 و شیوع جنسی F/M≈5/3 ، درد چشم راست و چپ به ترتیب 4/3 و 05/4 بود که بر اساس Paired t-test(P=0/013) و تستWilkocson(P=0/019) اختلاف معناداری داشت و در چشم راست درد کمتری تجربه شده بود. حساسیت به نور چشم راست و چپ بیماران مورد بررسی به ترتیب 04/5 و 50/5 بود که بر اساس تست WilkocsonPaired t-test(P=0/009) اختلاف معناداری داشتو در چشم راست حساسیت به نور کمتری داشته اند. اشک ریزش، احساس جسم خارجی و تاری دید چشم راست و چپ بیماران مورد بررسی بر اساس تست Wilkocson اختلاف معناداری نداشت (P > 0/05).

نتیجه گیری:بر اساس یافته های فوق به نظر می­رسد استفاده از الکل جهت برداشتن اپی تلیوم نسبت به روش مکانیکال درد کمتری در روز اول پس از عمل ایجاد می­نماید و لذا استفاده از الکل برای برداشتن اپی­تلیوم جهت کاهش درد بعد از عمل در این بیماران توصیه می شود.

 

كليد واژه ها :

مشخصات دانشجو:فاطمه رضایی:پزشکی:دکترای عمومی: 

نام: رشته تحصيلي:  مقطع:گروه آموزشي  پست الكترونيك دانشجو:

اساتيد راهنما و داور:دکتر محمدپور دکترمحمدناصر هاشمیان دکتررضا غفاری

استاد راهنما  اساتيد مشاور   اساتيد داور

زمان دفاع :چهارشنبه 29/6/96 ساعت 7:30 صبح

   روز   تاريخ ساعت

مكان دفاع به آدرس:بیمارستان فارابی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Comparison of Postoperative Pain Mechanical Versus Alcohol Assisted Epithelial Removal before PRK in a Clinical Trial in Patients Attending Farabi Hospital 1394

 

Abstract: Objectives: This study was performed for comparison of postoperative pain with mechanical versus alcohol-assisted epithelial removal before PRK in a clinical trial in patients attending to Farabi Hospital in 2015.

Methods and materials: In this clinical trial, 82 consecutive patients under PRK in Farabi Hospital in 2015 were enrolled by one surgeon (MM) and the right and left eyes had epithelial removal with alcohol and mechanical method, respectively and the postoperative pain was compared in two sides. All the study was approved by Ethics Committee of TUMS.

Results:In this study, it was seen that pain of right(Alcohol) and left(Mechanical) eyes was 4.05 and 3.40 respectively with significant difference (P=0.019). Also the photosensitivity of left and right eyes was 5.50 and 5.04 respectively with significant difference (P=0.019). The other symptoms were similar across the groups with no statistically difference (P > 0.05). However clinically all symptoms were less in alcohol group.

Conclusions:Totally, according to the obtained results, it may be concluded that postoperative pain with alcohol epithelial removal is lower than mechanical debridement.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي