بررسی کیفیت خواب در پرسنل خط تولید شرکت خودروسازی در سال93


۲۷ شهریور ۱۳۹۶

مشکلات خواب می­تواند سلامت کارگران را در صنایع گوناگون تحت تأثیر قرار دهد. شیفت­کاری و اختلالات خواب مرتبط با آن در میان کارگران حوزه­های مختلف بسیار رایج هستند. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خواب، بی­خوابی، خواب آلودگی بیش از حد در روز و آپنه انسدادی خواب در کارگران یک کارخانه خودروسازی طراحی شده است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی می­باشد که در آن طی بررسی سالانه کارگران از واحد تولید کارخانه خودرو، در مجموع 522 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این مطالعه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ­های اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب ﭘﻴﺘﺰﺑﻮرگ (PSQI)، شاخص شدت بی­خوابی (ISI)، مقیاس خواب­آلودگیEpworth  یا (ESS) و STOP-BANG  (خر و پف یا خرخر کردن هنگام خواب، خستگی، آپنه مشاهده شده، شاخص توده بدنی بالای 35کیلوگرم بر متر مربع، سن بیشتر از50 سال؛ دور گردن بیشتر از 40 سانتی­متر و جنسیت مرد) می­باشد. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از ابزار آماریSPSS 20  و آزمون تی و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: در این پژوهش میانگین سنی کل جمعیت مورد مطالعه 73/5±24/37 بود. از 522 شرکت­کننده، به ترتیب 3/65 درصد دارای 5PSQI، 4/14درصد دارای 13 ESSو 3/3 درصد دارای4STOP-BANG بودند. نمرات بالاتر PSQI و ISI با افزایش قابل ملاحظه حوادث محل کار مرتبط بود (05/0P<). علاوه بر این، شرکت کنندگان با شیفت­کاری چرخشی به طور قابل ملاحظه ای از ISI بیشتری نسبت به افراد دارای شیفت ثابت برخوردار بودند.

نتیجه­گیری: کیفیت خواب پایین و بی­خوابی در میان کارگران دارای شیفت­کاری رایج بود. بین مشکلات خواب نیز با حوادث شغلی ارتباط معناداری مشاهده شد. این یافته­ها توجه بیشتر به زمانبندی­های شیفتی کارگران و بررسی­های بیشتر و مدیریت مشکلات خواب شناخته­شده را ضروری می­نماید.

 

كليد واژه ها

شیفت کاری     حوادث شغلی    کیفیت خواب

:

مشخصات دانشجو:

نام: مهدی مهاجری  رشته تحصيلي: طب کار  مقطع: دستیار تخصصی               گروه آموزشي : طب کار          پست الكترونيك دانشجو:

Mahdimohajeri3320@gmail.com

اساتيد راهنما و داور

استاد راهنما: خسرو صادق نیت     اساتيد مشاور:مریم سرایی   اساتيد داور:رامین مهرداد  غلامرضا پوریعقوب    خسرو صادق نیت   مریم سرایی   نازنین ایزدی    سحر افتخاری

زمان دفاع :

   روز   تاريخ :27/2/96 ساعت

مكان دفاع به آدرس:گروه طب کار دانشکده پزشکی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Relationship between Sleep Characteristics and Workplace Accidents among Workers of an Automobile Factory

 

 

Abstract: Background and Objective: Sleep problems in industries can influence workers’ health. Shift work and its associated sleep problems are quite common among workers of different industries. Aim of this study was to assess sleep quality, insomnia, excessive daytime sleepiness, and obstructive sleep apnea in workers of an automobile factory.

Materials and Methods: This was a cross-sectional study conducted during annual periodic examination of workers from a production unit of an automobile factory. A total of 522 workers participated in this study. Participants filled in questionnaires including demographic characteristics, Pittsburgh sleep quality index (PSQI), Insomnia severity index (ISI), Epworth sleepiness scale (ESS), and STOP-BANG (Snoring; tiredness, observed apnea, Body mass index>35kg/m2; age>50 years; Neck circumference >40cm; male gender) questionnaires. T student test and descriptive statistics were used for data analysis.

Results: Participants had mean (SD) age of 37.24 (5.73) years. Of 522 participants, 65.3%, 14.4%, and 3.3 had PSQI>=5, ESS>=13 and STOP-BANG>=4, respectively. Higher scores of PSQI and ISI was associated with significant increase of workplace accidents (P value: 0.01 and 0.004, respectively). Moreover, participants with rotational shift work significantly had more ISI than the ones with fixed shiftwork.

Conclusion: Poor sleep quality and insomnia were common among studied workers with shiftwork. Sleep problems also had significant association with workplace accidents. This findings warrant more attention towards shift schedules of the workers and further investigation and management of identified sleep problems.

 

 

Keywords: shift work, workplace accident, sleep quality

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 

1.        Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: What we know and what we still need to learn. 2014;(May 2002).

2.        Uehli K, Miedinger D, Bingisser R, Dürr S, Holsboer-Trachsler E, Maier S, Mehta AJ, Müller R, Schindler C, Zogg S KN. INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP PROBLEMS AND WORK INJURIES. 2015;

3.        Asghari A, Farhadi M, Kamrava S kamran, Ghalehbaghi B, Nojomi M. Subjective Sleep Quality in Urban Population. 2012;15(2):95–8.

4.        Nezamodini Z, Hoseyni P, Behzadi E, Latifi SM. Relationship between Shift works with sleep disorders and public health in a Pipe Co. J Saf Promot Inj Prev. 2015;2(3):189–95. [persian]

5.        Boivin DB, Boudreau P. Impacts of shift work on sleep and circadian rhythms. 2014. p. 292–301.

6.        Franklin KA, Leissner LC, Linton SJ, Sivertsen B, Lindberg E, Svensson AC, et al. The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review. 2015;23:10–9.

7.        Mokarrami HR, Kakouei H, Dehdashti AR, Jahani J. Comparison of general health status and quality of sleep in shift work employees in a Press factory. 2010;14(3):237–43. [persian]

8.        Vallières A, Azaiez A, Moreau V, Leblanc M. Insomnia in shift work. Sleep Med [Internet]. Elsevier B.V.; 2014;15(12):1440–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2014.06.021

9.        Magerøy N, Moen BE, Grønli J, Hilde I, Flo E. Shift Work Disorder in Nurses – Assessment , Prevalence and Related Health Problems. 2012;7(4):1–9.

10.      Bjorvatn B. Shift Work Disorder in a Random Population Sample – Prevalence and Comorbidities. 2013;8(1):4–10.

11.      Drake CL, Roehrs T, Richardson G, Walsh JK. Shift work sleep disorder: prevalence and consequences beyond that of symptomatic day workers. 2004. p. 1453–62.

12.      Boivin DB, Tremblay GM. Working on atypical schedules. 2007. p. 578–89.

13.      Mohammad Fam I, Zokaei HR, Simae N. Epidemiological evaluation of fatal occupational accidents and estimation of related human costs in Tehran. J Zahedan Univ Med Sci Heal Serv. 2007;8(4):299–307. [persian]

14.      Mehrparvar AH, Mirmohammadi SJ, Qovveh MA, Hajian H, Dehqan M, Nabi-Meybodi R, Nabi-Meybodi N. Epidemiologic evaluation of documented occupational accidents in Yazd province. 2011;3(3):54–62. [persian]

15.      Ohayon MM, Lemoine P, Arnaud-Briant V, D reyfus M. Prevalence and consequences of sleep disorders in a shift worker population. J Psychosom Res. 2002 Jul;53(1):577-83.

16.      Hassani S, Rahnama N. Association between Occupational Accidents and Sleep Apnea in Hospital Staff. 2015;14(3):201–7.

17.      Sadeghniiat-Haghighi K, Montazeri A, Khajeh-Mehrizi A, Ghajarzadeh M, Alemohammad ZB, Aminian O, Sedaqat M. The STOP-BANG questionnaire: reliability and validity of the Persian version in sleep clinic population. Qual Life Res. 2015;24(8):2025–30.

18.      Sadeghniiat Haghighi K, Montazeri A, Khajeh Mehrizi A, Aminian O, Rahimi Golkhandan A, Saraei M. The Epworth Sleepiness Scale: translation and validation study of the Iranian version. Sleep Breath. 2013;17(1):419–26.

19.      Yazdi Z, Sadeghniiat-Haghighi K, Zohal MA, Elmizadeh K. Validity and Reliability of the Iranian Version of the Insomnia Severity Index. Malays J Med Sci. 2012;19(4):31–6.

20.      Moghaddam JF, Nakhaee N. Reliability and validity of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index ( PSQI-P ). Sleep Breath. 2012;79–82.

21.      Son MIA, Kong J, Koh S. Shift work Effects of long working hours and the night shift on severe sleepiness among workers with 12-hour shift systems for 5 to 7 consecutive days in the automobile factories of Korea. 2008;385–94.

22.      Salehi K, Alhani F, Sadegh-niat K, Mahmoudifar Y. Quality of Sleep and Related Factors among Imam Khomeini Hospital Staff Nurses. 2010;23(63):18–25. [persian]

23.      Rahimpoir F, Saeedi F, Fazli A. Relation between sleep quality and general health in shift work nurses. 2012;4(4):8–13. [persian]

24.      Ghalichi L, Pournik O, Ghaffari M, Vingard E. Sleep Quality among Health Care Workers. 2013;16(2):100–4. [persian]

25.      Sadeghniiat-haghighi K, Yazdi Z, Mohammad A. Sleep quality in long haul truck drivers: A study on Iranian national data. Chinese J Traumatol. Elsevier Ltd; 2016;19(4):225–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.cjtee.2016.01.014

26.      Nakata A. Sleep loss and accidents Effects of long work hours and poor sleep characteristics on workplace injury among full-time male employees of small- and medium-scale businesses. 2011;576–84.

27.      Valent F, Liva G, Mariuz M, Bellomo F, De Corti D, Degan S. A case-control study of sleep-related factors and occupational injuries at an Italian teaching hospital. 2015. p. 194–204.

28.      De Cordova PB, Bradford MA, Stone PW. Increased errors and decreased performance at night. 2016. p. 825–34.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي