بررسي یافته های سي تي اسکن مغز کودکان با اختلالات سیستم عصبي مرکزی در مرحله حاد پس از عمل جراحي قلب باز جهت اصلاح بیماری مادرزادی قلبي، دربیماران بستری در بیمارستان مرکز طبي اطفال در سال


۲۶ شهریور ۱۳۹۶

با هدف بررسی  اختلالات brain CT  کودکانی که در مرحله حاد پس از عمل جراحی قلب باز جهت اصلاح بیماری قلبی مادرزادی، دچار علایم سیستم عصبی مرکزی می شوند .

روش اجرا: در یک طرح مقطعی در طول سال 1395 در بیمارستان مرکز طبی کودکان، کلیه ی شیرخواران و کودکانی که به دلیل نقص مادرزادی قلب تحت جراحی قلب باز قرار گرفتند و در طی مدت بستری با شک به  عوارض نورولوژیک از آن ها سی تی اسکن مغزی انجام شد وارد مطالعه شدند. ارزیابی اسکن، توسط یک رادیولوژیست که از اعضای هیات علمی هستند انجام شده است و کلیه داده ها در نرم افزار SPSS آنالیز شده اند.

نتایج: در طی یک سال مجموعا 811  مورد عمل قلب باز در مرکز طبی اطفال انجام شده است. در این مطالعه، میزان بروز عوارض حاد نورولوژیک منجر به درخواست  brain CT ، 5.17% بوده که از این میزان %59.5 یافته های مثبت مربوط به عوارض حاد نورولوژیک داشتند. وجود  coagulopathy  و seizure به صورت همزمان به صورت معناداری سبب  افزایش رویت  یافته های غیر طبیعی در brain CT می شود (0.049 pvalue=). شایعترین یافته های  brain CT در بیمارانی که با seizure  تظاهر کرده اند عبارتند از: SAH و infarction . SAH به طور معناداری در بیماران در زیرگروه سنی <1mon و 1-24mon به ترتیب با شیوع 71.42% و 52.38% بالاتر بوده است (0.008 Pvalue=). هم چنین bypass time بالاتر از 180 دقیقه به طور معنی داری سبب افزایش بروز یافته های غیر طبیعی در  brain CT  شد( pvalue= 0.036) و بخصوص SAH شده است ( pvalue= 0.03 )

بحث: مطالعه ما نشان داد تقریبا از هر100 بیماری که جهت اصلاح ناهنجاری های مادرزادی قلبی تحت عمل باز قلب قرار می گیرند، 3 مورد در brain CT  یافته های غیر طبیعی دارند. SAH و Infarction به عنوان شایعترین یافته های غیر طبیعی در brain CT ، به ترتیب هرکدام بروزی در حد 2.5 مورد و 1 مورد در هر 100 مورد جراحی دارند. عدم تصویربرداری مغز این بیماران پیش از عمل و عدم آگاهی از پاتولوژی های قبلی می تواند به عنوان یک عامل در تخمین اشتباه حوادث نورولوژیک پس از عمل باشد چرا که حتی آسیب اندک بافت عصبی قبلی می تواند در طی دوره جراحی و مدت  bypass قلبی-عروقی تشدید شود. از سویی، عدم وارد شدن جمعیتی که  طی دوره بستری پس از جراحی فوت شده اند، می تواند سبب دست کم گرفته شدن عوارض عصبی شود چرا که ممکن است در بسیاری موارد پیش از انجام تصویربرداری بیماران فوت شده باشند.  با توجه به در صد بالای عوارض مغزی پس از جراحی باز قلب در این مرکز، و با در نظر گرفتن ارتباط بین مدت زمان جراحی و اختلالات انعقادی با عوارض نورولوژیک، توصیه ما برای مطالات بعدی، تمرکز بیشتر هم بر پارامترهای حین جراحی و هم بر روی مراقبت های بعد از عمل این بیماران با وارد کردن جمعیتی بالاتردر مطالعه خواهد بود.

كليد واژه ها :

بیماری مادرزادی قلب، جراحی قلب باز

مشخصات دانشجو:  فاطمه شکی کتولی

نام:  فاطمه شکی کتولی                                  رشته تحصيلي:  رادیولوژی                               مقطع:  دستیار تخصصی                                                               گروه آموزشي: پزشکی            fatemeh.shakki@gmail.com   پست الكترونيك دانشجو:  

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما: دکتر ندا پاک

    اساتيد مشاور : دکتر مهرزاد مهدی زاده،  دکتر ازاده سیاری فرد

   اساتيد داور: دکتر مهدی ال حسین، دکتر ناهید صدیقی

زمان دفاع :

   روز   تاريخ  ساعت:  25 شهریور 96، بیمارستان مرکز طبی کودکان

مكان دفاع به آدرس:

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

evaluation of brain CT scan findings in children with neurologic symptoms in acute phase after open heart surgery for correction of congenital heart disease in Children’s Medical Center during 1395

Abstract:

Introduction: to evaluate abnormal findings of brain CT scan in children with congenital heart disease who underwent open heart surgery and present with CNS symptoms

Methods: This is a cross sectional study during 1395 in Children’s Medical Center. All children with history of open heart surgery due to congenital heart disease who underwent brain CT scan with suspicion of neurologic condition during hospitalization were included in the study.  All the scans were reported by one board member radiologist. The data was analyzed by the SPSS.

Results: For one year, 811 open heart surgeries were done. In this study, prevalence of neurologic symptoms leading to performing brain CT scan was 5.17% that 59.5% showed positive findings of acute neurologic event in their scans. Cooccurrence of coagulopathy and seizure significantly raised the probability of abnormal finding s in brain CT (pvalue=0.049). SAH and infarction were the most prevalent finding in patients presenting with seizure. SAH significantly had greater prevalence in patients with age group <1 mon and 1-24 mon (respectively 71.42 and 52.38). bypass time which is lasting more than 180 minutes significantly raised the probability of abnormal findings in brain CT scan (pvalue=0.036) especially SAH (pvalue=0.03).

Discussion: Our study revealed from every 100 patients with open heart surgery for correction of congenital heart disease, 3 patients would have abnormal findings of acute neurologic conditions in brain CT scan. SAH and Infarction are most frequent findings, respectively had prevalence of 2.5 and 1 per 100 open heart surgeries. Lack of brain imaging previous to open heart surgery and lack of knowledge about previous CNS pathologies are from the main problems in this study, because even small degree of neurological damage will be exaggerated during the cardiopulmonary bypass. On the other side, we had no data from patients who died before brain imaging which leads to underestimation of brain pathologies. Considering the high prevalence of CNS events after open heart surgery and the role of bypass duration and coagulopathies in neurological complications, we suggest future studies to concentrate more on parameters related to surgery and parameters related to ICU care with a greater population study.

 

Keywords:

Congenital heart disease, open heart surgery

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

A

1-      ndropoulos D.B. Hunter J.V. Nelson D.P.Brain immaturity is associated with brain injury before and after neonatal cardiac surgery with high-flow bypass and cerebral oxygenation monitoring . The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2010; 139:543-556.

2-      Suzanne H. S. Julia K. G. Bev J. E. A Systematic Review of Motor and Cognitive Outcomes After Early Surgery for Congenital Heart Disease. PEDIATRICS 2010;125: 818-828.

3-      Scallan M.JH. Cerebral injury during paediatric heart surgery: perfusion issues. Perfusion 2004; 19: 221-228.

4-      Alexander J. C. Mittnacht, Cesar RodriguezDiazMultimodal neuromonitoring in pediatric cardiac anesthesia. Annals of Cardiac Anaesthesia 2014;17: 25-32.

5-      Dominguez T.E. Wernovsky G. Gaynor J. W. Cause and Prevention of Central Nervous System Injury in Neonates Undergoing Cardiac Surgery. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2007;19:269-277 .

6-      Licht D.J. Shera D.M. Clancy R.R. Brain maturation is delayed in infants with complex congenital heart defects . The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2008;137: 529-537

7-      Mahle WT, Tavani F, Zimmerman RA et al . An MRI study of neurological injury before and after congenital heart surgery. Circulation 2002; 106: I109_/14.

8-      Forbess JM,Visconti KJ, Hancock-Friesen C, Howe RC, Bellinger DC, JonasRA.Neurodevelopmental outcome after congenital heart surgery: results from an institutional registry. Circulation 2002;106(suppl I):I95-I102.

9-      Majnemer A, Limperopoulos C, Shevell M et al. Long-term  neuromotor outcome at school entry of infants with congenital heart defects requiring open-heart surgery. J Pediatr 2006;148:72-7

10-  Patrick S. McQuillen, A. James Barkovich, Shannon E.G. Hamrick. Temporal and Anatomic Risk Profile of Brain Injury With Neonatal Repair of Congenital Heart Defects. Stroke 2007; 38[part2]: 736741.

11-  Aberg T, Ronquist G, Tyden H et al. Cerebral Damage During Open-Heart Surgery: Clinical, Psychometric, Biochemical and CT Data. Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009;21:159-163.

12-  Sananes R, Manlhiot C, Kelly E et al. Neurodevelopmental Outcomes After Open Heart Operations Before 3 Months of Age. Ann Thorac Surg 2012;93:1577– 83.

13-  Domi T, Edgell DS, McCrindle BW, Williams WG, Chan AK, MacGregor DL, Kirton A. Frequency, predictors, and neurologic outcomes of vaso-occlusive strokes associated with cardiac surgery in children. Pediatrics. 2008 Dec 1;122(6):1292-8.

14-  Clancy RR, McGaurn SA, Wernovsky G, Gaynor JW, Spray TL, Norwood WI, Jacobs ML, Goin JE. Risk of seizures in survivors of newborn heart surgery using deep hypothermic circulatory arrest. Pediatrics. 2003 Mar 1;111(3):592-601.

15-  Chock VY, Reddy VM, Bernstein D, Madan A. Neurologic events in neonates treated surgically for congenital heart disease. Journal of perinatology. 2006 Apr 1;26(4):237.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي