بررسی غیبت از کار به دلیل بیماری در پرسنل کارخانه اتومبیل¬سازی سایپا و عوامل موثر بر آن


۲۶ شهریور ۱۳۹۶

: غیبت از کار، نگرانی عمده سازمان­ها و واحدهای مراقبت سلامت به شمار می­رود. غیبت پزشکی یک علت مهم غیبت از کار در محیط­های کاری می­باشد که علاوه بر هزینه­های مربوط به اقدامات تشخیصی و درمانی، با افزایش میزان ساعت کار از دست رفته، منجر به تحمیل هزینه­های غیر مستقیم به سازمان­ها و صنایع مختلف می­شود. در نتیجه به نظر می­رسد شناخت پدیده غیبت از کار بخصوص غیبت­های پزشکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. این مطالعه با هدف بررسی غیبت از کار به دلیل بیماری در کارگران اتومبیل سازی سایپا طراحی شده است تا سیمای سلامت شغلی کارگران یکی از صنایع مهم کشور بر اساس شاخص­های اساسی غیبت از کار ارزیابی گردد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی میباشد که در آن 1110 نفر از کارکنان کارخانه اتومبیل­سازی سایپا مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق­ساخته دربرگیرنده اطلاعات دموگرافیک و ویژگی­های شغلی کارکنان، پرونده پزشکی و معاینات دوره­ای پرسنل و سیستم ثبت اطلاعات غیبت از کار کارخانه میباشد. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از ابزار آماریspss 20  و آنالیز رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: در این پژوهش کل جمعیت مورد مطالعه شامل 1110 نفر با میانگین سنی 299/4±24/36 است که از این بین 88 درصد کارکنان در طول دوره بررسی غیبت نداشته­اند، همچنین از کل کارکنان 3/11درصد آنها دارای غیبت پزشکی بوده­اند. بیشترین دفعات غیبت (6/71 درصد) در بین کارکنان به مدت یک روزه و بیشترین دفعات غیبت پزشکی بیشتر از 15 روز به دست آمد. در آنالیز رگرسیون لجستیک متغیرهای سن، Workplace group، ساعات مرخصی و استعمال سیگار پیشگویی­کننده غیبت از کار بوده است.

نتیجه­گیری: علل بروز غیبت از کار وغیبت­های پزشکی بسیار متعدد بوده و میبایست با در نظر گرفتن منابع و توانایی­ها و محدودیت­های موجود اقدامات مناسب در راستای کنترل آن صورت پذیرد.

 

كليد واژه ها :

غیبت، غیبت از کار به دلیل بیماری، کارخانه اتومبیل­سازی

مشخصات دانشجو:

نام:  رشته تحصيلي:  مقطع:   دستیاری                 

گروه آموزشي  طب کار       

  پست الكترونيك دانشجو:

amirhossein_119@yahoo.com

 

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما   دکتر سید اکبر شریفیان

 اساتيد مشاور دکتر امید امینیان

  اساتيد داور  آقای دکتر پوریعقوب ،آقای دکتر امینیان،آقای دکتر مهرداد،خانم دکتر افتخاری ،خانم دکترآل محمد،

خانم دکتر ایزدی

زمان دفاع :

   روز   تاريخ 28 /1/96  ساعت 14

مكان دفاع به آدرس:  دانشکده پزشکی گروه طب کار

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

 Sickness Absenteeism and its Affecting Factors among Employees of Auto Plant

Abstract:

Background: In today’s competitive environment, organizations are increasingly focused on the issues and topics which affect costs and productivity. As one of the most important issues, absenteeism is a major concern for organizations and healthcare units. On the other hand, in occupational medicine literature, sickness absence is known as an important indicator of health status and morbidity rate of work force in various industries.

Objective: the present study aimed to investigate sickness absenteeism and its Affecting Factors among Employees of  Auto Plant .

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on 1110 employees of auto plant in iran. The data were collected using a researcher-made questionnaire containing demographic information, job characteristics, medical records, personnel periodic checkup, and information of the plant attendance system.

Results : A total of 1110 employees with an average age of 36.24±4.299 years were evaluated in this study; the rate of absence during the study period was 11.5%. In addition, 11.3% of the employees had medical absence. The most frequent absence (71.6%) among employees was one day. There was a significant difference between the groups of with and without absence in terms of marital status, employment status, smoking, workplace group, task group, age, work experience, leave days and hours, and days and times of medical absence (p<0.05). Results of logistic regression analysis showed that age, workplace group, hours of leave, and smoking can predict absence.

Conclusion: There are many causes for absenteeism and medical absenteeism in organizations, and appropriate measures should be taken to control it by considering resources, capabilities, and limitations of the organization and reviewing and stemming factors affecting absenteeism.

 

Keywords:

absenteeism, sickness absence, auto plant

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.       Sibbald B. Could reduce absenteeism help solve health-worker shortage? Can Med Assoc J. 2002; 166: 365.

2.       Roelen, C, Van der Pol T, Koopmans P, Groothoff J. Identifying workers at risk of sickness absence by questionnaire. Occup Med. 2006; 10.

3.       Libet J, Frueh C, Pellegrin K, Gold P, Santos A, Arana G. Absenteeism and Productivity among Mental Health Employees. Administration and Policy in Mental Health. 2001; 29: 41-50.

4.       Eriksen W, Bruusgaard D, and Snardahl S. Work factors as predictors of sickness absence: A three month prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2003; 60: 271-79.

5.       Whitaker S. The Management of Sickness Absence. Occup Environ Med. 2001; 58:420-24.

6.       Prins R, De Graaf A. Comparisons of sickness absence in Belgian, German, and Dutch firms. Br J Ind Med.1986;43:529-36.

7.       Bourdonnais R, Vinet A. L’absence au travail comme indicateur de santé: signification, mesures et conditions d’utilisation. Rev Epidémiol Santé Publique. 1989; 37:173–82.

8.       Kristensen TS. Sickness absence and work strain among Danish slaughterhouse workers: an analysis of absence from work regarded as coping behaviour. Soc Sci Med.1991;32:15-27.

9.       Chevalier A, Goldberg M. L’absence au travail: indicateur social ou indicateur de santé? Sci Soc. 1992;10:47

10.    Garcia-Prado A, Chawla M. The impact of hospital management reforms on absenteeism in Costa Rica. Health Policy Plan. 2006;21(2):91-100.

11.    Mohebbi I, Sharifian AA. The prevalence of absenteeism because of of illness and its influencing factors among employees of an industrial plant. Journal of Uromia. 2005;16(4): 229-34.

12.    Marmot M, Feeney A, Shipley M, North F, Syme SL. Sickness absence as a measure of health status and functioning: from the UK Whitehall II study. J Epidemiol Community Health. 1995; 49(2):124-30.

13.    Kristensen TS. Sygefravær som coping. Socialmed tidskr. 1995; 12-17.

14.    Borg K, Hensing G, Alexanderson K. Predictive factors for disability pension. An 11-year follow-up of young persons on sick leave due to neck, shoulder, or back diagnoses. Scand J Publ Health. 2001; 29(2):104–12.

15.    Gjesdal S, Bratberg E. Diagnosis and duration of sickness absence as predictors for disability pension: Results from a three-year, multiregister based and prospective study. Scand J Publ Health. 2003; 31:246–54.

16.    Borg K, Hensing G, Alexanderson K: Risk factors for disability pension over eleven years in a cohort of young person’s initially sick-listed with low back, neck, or shoulder diagnoses: an analysis using the Cox-regression model with time-dependent covariates. Scand J Publ Health. 2004; 32:272–78.

17.    Allebeck P, Mastekaasa A:Risk factors for sick leave-general studies. Scand J Publ Health.2004;32(63):49-108

18.    Karlsson N, Borg K, Carstensen J, Hensing G, Alexanderson K. Risk of disability pension in relation to sex and age in a Swedish county 1985–1996; a 12-year prospective cohort study. Work. 2006; 27:173–79.

19.    Karlsson N, Carstensen J, Gjesdal S, Alexanderson K: Risk factors for disability pension in a population-based cohort of men and women on long-term sick leave in Sweden. Eur J Publ Health. 2008, 18(3):224–31.

20.    Leijon M, Hensing G, Alexanderson K. Gender trends in sick-listing with musculoskeletal symptoms in a Swedish county during a period of rapid increase in sickness absence. Scand J Soc Med. 1998; 26(3):204–13.

21.    Karpansalo M, Manninen P, Lakka TA, Kauhanen J, Rauramaa R, Salonen JT. Physical workload and risk of early retirement: prospective population based study among middle-aged men. J Occup Environ Med. 2002; 44 (10):930–39.

22.    Krause N, Lynch J, Kaplan GA, Cohen RD, Goldberg DE, Salonen JT. Predictors of disability retirement. Scand J Work Environ Health. 1997; 23 (6):403–13.

23.    Vahtera J, Laine S, Virtanen M, Oksanen T, Koskinen A, Pentti J, et al. Employee control over working times and risk of cause-specific disability pension: the Finnish Public Sector Study. Occup Environ Med. 2010; 67 (7):479–85.

24.    Laine S, Gimeno D, Virtanen M, Oksanen T, Vahtera J, Elovainio M, et al. Job strain as a predictor of disability pension: the Finnish Public Sector Study. J Epidemiol Community Health. 2009; 63(1):24–30.

25.    Brage S, Bjerkedal T, Bruusgaard D. Occupational-specific morbidity of musculoskeletal disease in Norway. Scand J Soc Med. 1997; 25(1):50-7.

26.    Brage A, Nossen JP, Inger Cathrine Kann og Ola Thune. Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser.2000-2011.Arbeid og velferd//3//2012.

27.    Hestbaek L, Leboeuf-Yde C, Kyvik KO, et al. Comorbidity with low back pain. Spine 2004; 29:1483–91.

28.    Ihlebaek C, Brage S, Eriksen HR. Health complaints and sickness absence in Norway 1996-2003. Occup Med (Lond). 2007; 57:43–9.

29.    Reme SE, Tangen T, Moe T, Eriksen HR. Prevalence of psychiatric disorders in sick listed chronic low back pain patients. Eur J Pain. 2011;15:1075-80.

30.    Takala J. Introductory report of the International Labour Office. International Occupational Safety and Health Information Centre. Geneva: International Labour Office. 1999.

31.    Blank N and Diderichsen F.Short-term and long-term sick-leave in Sweden: relationships with social circumstances, working conditions and gender. Scand J Soc Med. 1995; 23(4):265-72.

32.    Côté P, Baldwin ML, Johnson WG, Frank JW, Butler RJ. Patterns of sick-leave and health outcomes in injured workers with back pain. Eur Spine J.2008;17:484–93.

33.    Davey MM, Cummings G, Newburn-Cook CV, Lo EA. Predictors of nurse absenteeism in hospitals: a systematic review. J Nurs Manag. 2009; 17(3): 312-30.

34.    Goodman P, AtkinR. New approaches to understanding, measuring, and managing employee absence. Sanfransico, California. Jossey-Bass Publishers.1984.

35.      ممی­زاده جعفر. ترک خدمت در سازمان، بررسی علل، عوارض و عواقب آن. مجله توسعه مدیریت. 1381؛44: 32-38.

36.    Eriksen W, Bruusgaard D, Snardahl S. Work factors as predictors of sickness absence: A three month prospective study of nurses’ aides. Occup Environ Med. 2003; 60: 271-79.

37.    James Ph, Cunningham I, Dibben P. Absence management and the issues of job retention and return to work, Human Resource Management Journal. 2002; 12(2); 82–94.

38.    Johns G, Nicholson. The meaning of absence: New strategies for theory and research. Research in Organizational Behavior. 1982; 4:127-72.

39.    Bakker AB, Demerouti E, de Boer E, Schaufeli WB. Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. J Vocat Behav. 2003; 62(2): 341-56.

40.    Virtanen M, Vahtera J, Pentti J, Honkonen T, Elovainio M, Kivimaki M. Job strain and psychologic distress influence on sickness absence among Finnish employees. Am J Prev Med. 2007; 33(3): 182-7.

41.    Floger R, Belew J. Nonreactive measurement: a focus for research on absenteeism and occupational stress.1985

42.    Steel RP. Methodological and operational issues in the constraction of absence variables. Human Resource Management Review. 2003; 13: 243-51.

43.    Heslop K. The Relationship between Job Satisfaction and Absenteeism in a Selected Field Services Section within an Electricity Utility in the Western Cape. M.A. Thesis. Western Cape; Faculty of Economic and Management Sciences, University of the Western Cape; 2005.

44.    Statistics Canada. Work Absence Rates. 2005. from http:// www. statcan. Ca/en glish/freepub/71-211 -XIE/0000671-211 -XIE. htm.

45.    Burdorf A, Post W, Bruggeling T.Reliability of a questionnaire on sickness absence with specific attention to absence due to back pain and respiratory complaints.Occup and Environ Med.1996;53:58-62.

46.    Borritz M, Rugulies R, Bjorner J, Villadsen E, Mikkelsen O, Kristensen T. Burnout among employees in human service work: design and baseline findings of the PUMA study. Scand J Public Health. 2006; 34:49-58.

47.    Johnson C, Croghan E, Crawford J. The problem and management of sickness absence in the NHS: considerations for nurse managers. Nurs Manage.2006; 11:336-42.

48.    Benavides FG. Ill health, social protection, labour relations, and sickness absence. Occup Environ Med. 2006; 63: 228-29.

49.    Vahtera J, Kivimaki M, Pentti J. Effect of organizational downsizing on health of employees. Lancet. 1997; 350: 1124-28.

50.    Rost K, Smith J, Dickinson M. The effect of improving primary care depression management on employee absenteeism and productivity a randomized trial. Med Care. 2004; 42(12): 1202-10.

51.    Koopmans PC, Roelen CA, Groothoff JW. Risk of future sickness absence in frequent and long-term absentees. Occup Med (Lond). 2008; 58(4): 268-74.

52.      موعودی محمدامین، شعبانی مهرانه، اکبری جعفر. بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل موثر بر آن در یکی از صنایع استان مازندران در سال­های 1386 تا 1391. مجله تحقیقات نظام سلامت. 1394؛ 11(1):99-107.

53.    Hausknecht JP, Hiller NJ, Vance RJ. Work-unit absenteeism: effects of satisfaction, commitment, labor market conditions, and time. Acad Manag J. 2008; 51(6): 1223-45.

54.    Kocakülâh MC, Kelley AG, Mitchell KM, Ruggieri MP. Absenteeism problems and costs: causes, effects and cures. International Business and Economics Research Journal. 2009; 8(5): 81-8.

55.    Cooper C, Dewe P. Well-being--absenteeism, presenteeism, costs and challenges. Occup Med (Lond).2008; 58(8): 522-4.

56.    Andersen LL, Clausen T, Burr H, Holtermann A. Threshold of Musculoskeletal Pain Intensity for Increased Risk of Long-Term Sickness Absence among Female Healthcare Workers in Eldercare. PLoS ONE.2012; 7(7): e41287. doi:10.1371/journal.pone.0041287.

57.    Niedhammer I, Chastang J-f, He, Taı¨eb5 HS. Psychosocial work factors and sickness absence in 31 countries in Europe. European Journal of Public Health. 2012; 23(4): 622–28.

58.    Evangelos C, Alexopoulos Eleni C, Konstantinou Giorgos Bakoyannis. Risk factors for sickness absence due to low back pain and prognostic factors for return to work in a cohort of shipyard workers. Eur Spine J.2008; 17:1185–92.

59.    Morken T, Riise T, Moen B. Low back pain and widespread pain predict sickness absence among industrial workers. Bio Med Central. 2003; 4:21.

60.      ابراهیمی امراله، خیرآبادی غلامرضا، علیخاصی زهرا، سموعی راحله، نصیری حمید، صلحی محسن. نقش عوامل روان شناختي در غيبت از كار كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. مجله تحقيقات علوم رفتاري. 1395؛ 14(2): 180-188.

61.      نسل سراجی جبراییل، صادقیان فریده، مجدزاده سیدرضا. بررسی اپیدمیولوژیک غیبت ناشی از بیماری­ها با توجه خاص به غیبت ناشی از دردهای پشت در کارگران معادن زغال سنگ. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1381؛ 1(3): 9-21.

62.      پوریعقوب غلامرضا، مهرداد رامین، رفیعی سامانه فرشته،  محمودی فریبا. عوامل موثر بر غیبت از کار ناشی از بیماری. فصلنامه علمی تخصصی طب کار.1395؛8(3):21-30.

63.    Kalimo R, E Batawi M, Cooper C. Psychosocial factors at work. WHO, 1987: 232-233.

64.    Ritchie KA, Macdonald EB. Analysis of sickness absence among employees of four NHS trusts. Occup Environ Med. 1999; 56 (10): 702-08.

65.    Alexanderson K, Leijon M, Akerlind I, Rydh H, Bjurulf P. Epidemiology of sickness absence in a Swedish county in 1985, 1986 and 1987. A three year longitudinal study with focus on gender, age and occupation. Scand J Soc Med. 1994; 22: 27-34.

66.    Ntshani W. factors that affect employee absenteeism at Vodacom. Faculty of management sciences. 2014.[thesis]

67.    Benavides FG, Benach J, Diez-Roux AV, Roman C. How do types of employment relate to health indicators? Findings from the second European survey on working conditions. J Epidemiol Community Health. 2000; 54:494–501.

68.    Zaballa E, Martínez JM,Duran X, Albertí C, Ruiz de Porras DG, Benavides FG. Incidence of sickness absence by type of employment contract: one year follow-upstudy in Spanish salaried workers. Archives of Public Health. 2016; 74:40.

69.    Vahtera J, Virtanen P, Kivimaki M, Pentti J. Workplace as an origin of health inequalities. J Epidemiol Community Health.1999; 53: 399-407.

70.    Drago R, Wooden M. The determinants of Labor Absence: Economic Factors and Workgroup Norms across Countries. Industrial and labor Relations Review. 1992; 45(4): 764-78.

71.    Leaker D. Sickness Absence from Work in the UK. Office of National Statistics.2008; 2(11):18-22.

72.    Bergendorff S, et al. Sickness Absence in Europe – A Comparative Study. Social Insurance Studies.2004; 2 (Swedish National Insurance Board).

73.    Lusinyan L, Bonato L.Work Absence in Europe. IMF Staff Papers. 2007; 54(3):475-538.

74.    Szubert Z, Kaczmarek T. Absenteeism among workers with long and frequent illnesses. Med Pr. 1989; 40(5): 281-87.

75.    Nicholson N. Absence Behaviour and Attendance Motivation: AConceptual Synthesis'.Journal Of Management Studies.1977; 14(3): 231-52.

76.    Labriola, M, Lund T, Burr H. Prospective study of physical and psychological risk factors for sickness absence. Occup Med.2006; 10.1093/occmed/kql058.

77.    Marmot M, Feeney A, Shipley M, North F, Syme S. Sickness absence as a measure of health status and functioning from the UK Whitehall II study. J Epidemiol Community Health. 1995; 49: 124-30.

78.    Sharp C, Watt S. A study of absence rates in male and female employees working in occupations of equal status. Occup Med.1995; 45:131-36.

79.    Christensen KB, Lund T, Labriola M, Bültmann U, Villadsen E.The impact of health behaviour on long term sickness absence: results from DWECS/DREAM. Ind Health. 2007; 45:348–51.

80.    Sindelar JL, Duchovny N, Falba TA, Busch SH. If smoking increases absences, does quitting reduce them? Tobacco Control. 2005; 14:99–105.

81.    Bush R, Wooden M. Smoking and absence from work: Australian evidence. Soc Sci Med. 1995; 41:437–46.

82.    Bertera RL. The effects of behavioral risks on absenteeism and health-care costs in the workplace. J Occup Med. 1991; 33: 1119–24.

83.    Halpern M, Shikiar R, Rentz AM, Khan ZM. Impact of smoking status on workplace absenteeism and productivity. Tobacco Control.2001; 10: 233–38.

84.    Tsai SP, Wendt JK. Health findings from a mortality and morbidity surveillance of refinery employees. Ann Epidemiol 2001; 11: 466–76.

85.    Tsai SP, Wendt JK, Cardarelli K, et al. A mortality and morbidity study of petroleum workers in Louisiana. Occup Environ Med 2003; 60: 627–33.

86.    Bevan S, Hayday S. Attendance management: a review of good practice. The institute for employment studies.1998.

87.    Barmby TA, Ercolani MG, Treble JG. Sickness Absence: an International Comparison, The Economic Journal.2002;112: 315-31.

88.    Steers RM, Rhodes SR. Major Influences on Employee Attendance: A Process Model, Journal of Applied Psychology. 1978;63(4): 391-407, University of Oregon.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي