محل برگزاری کلاس های نظری داخلی اعصاب، روانپزشکی و عفونی


۲۶ شهریور ۱۳۹۶


منبع: معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي