بررسي فاكتورهاي پيش بيني كننده بازگشت به كار كارگران کارخانه خودروسازی مبتلا به كمر درد


۲۵ شهریور ۱۳۹۶

كمردرد شايع ترين علت ناتوانی در بيماران جوان تر از 45 سال و دومين علت ويزيت پزشكي در كارگران مي باشد . شيوع كمردرد در طول زتدگي 50 -80% و شيوع لحظه اي ، 15 -35 % است. غالباٌ علت کمردرد مولتي فاكتوريال مي باشد. از جمله فاكتورهاي غير شغلي مي توان به سن ، جنس ، تحرك كمر ، سيگار كشيدن ، سابقه قبلي كمردرد ، مشكلات ساختاري مادرزادي و ... اشاره كرد . از فاكتورهاي شغلي  خم و راست شدن مکرر، چرخش کمر ، ارتعاش كل بدن ، حمل بار ، كار فيزيكي سنگين و ...  به عنوان عامل خطر مطرح هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فاکتور های موثر در غیبت های طولانی به علت کمردرد می باشد تا در صورت امکان برنامه هایی در جهت کاهش ، تعدیل یا رفع این عوامل صورت گیرد .

روش انجام : پرونده 1187 موردی که در سال 93 به علت کمردرد دارای استعلاجی یا کمیسیون بوده اند ،استخراج و به طور کامل توسط یک پزشک بررسی شده و تمام اطلاعات مربوطه در فرم های خاصی ثبت شد . افراد مورد مطالعه به دو گروه با مرخصی کمتر و مساوی 7 روز و گروه دیگر با مرخصی بیشتر و مساوی 8 روز تقسیم شدند . تجزیه و تحلیل اطلاعات در این

توصیفی انجام شد و سطح   (ویرایش ) و روشهای آمارSPSS   توسط نرم افزار T test مطالعه به کمک آزمون های کای 2 و

معنی داری کمتر یا مساوی 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج: جمعیت مورد مطالعه 1187 نفر بودند که 1140 نفررا آقا و 48 نفر را خانم تشکیل دادند. .96 نفر مجرد و 1091 نفر متاهل بودند . 387 نفر یعنی 6/32% سیگاری و 800 نفر یعنی 7/64% غیرسیگاری بودند . بررسی های انجام شده نشان می دهد که وجود  سابقه ترومای کمر ، جراحی کمر ، کمیسیون ، مشاوره به علت کمردرد ، ام آرآی کمر ، بیماری روانپزشکی با مرخصی بیشتر ارتباط دارد، در حالی که در مورد  جنس ، تعداد فرزند ، سن فعلی ، وزن فعلی ،شاخص توده بدنی فعلی، سابقه کار در کارخانه خودرو سازی ، سابقه سیگار کشیدن و گرافی زمان استخدام چنین را بطه ای اثبات نشد و بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت .

نتیجه گیری : نتایج مطالعه ما نشان داد افرادی که سابقه ترومای کمر ، جراحی کمر ، مشاوره و کمیسیون به علت کمردرد ، اقدامات پاراکلینیک به علت کمردرد دارند ، نسبت به سایر افراد استعلاجی بیشتری دارند و در کل افراد کامپلیکه تر مرخصی بیشتری داشته اند  که شاید به علت آسیب بافت نرم ، دیسک بین مهره ای ، عدم پایداری ساختارهای  اطراف و ... بوده و یا این افراد به دلیل دارا بودن علایم بیشتر ، پیگیری های بیشتری انجام داده اند و یا اینکه چون در پیگیری این افراد یافته ای وجود داشته ، این افراد بیشتر خود را مستحق استفاده از استعلاجی می دانسته اند ودر بیان علایم مقداری نیز اغراق نموده اند .

كليد واژه ها :

کمردرد، غیبت از کار، خودروسازی، کارخانه خودروسازی، کارگر، فاکتورهای پیش بینی کننده

مشخصات دانشجو:

نام:آزاده مرادی

 رشته تحصيلي: طب کار

 مقطع:دکترای تخصصی

گروه آموزشي: طب کار

  پست الكترونيك دانشجو:  

Az_moradi@yahoo.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما :  دکتر رامین مهرداد

اساتيد مشاور: دکتر غلامرضا پوریعقوب

دکتر سید اکبر شریفیان

  اساتيد داور: دکتر امینیان، دکتر ایزدی، دکتر سرایی، دکتر افتخاری

زمان دفاع :

   روز: چهارشنبه

   تاريخ: 95.9.24

 ساعت : 4:30

مكان دفاع به آدرس:

دانشکده پزشکی، گروه طب کار

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Predictive factors of Work Absence Due to Low Back Pain among a Car Factory’s  Workers

 

Abstract:

Abstract

Introduction

Low back pain is the most common causes of disability in patients younger than 45 years old and second most common causes of physician visit in workers.

The Point prevalence of back pain is 17-31%, prevalence in 2 weeks to 3 month , 19-43%, prevalence in one year 15-45 and a lifetime prevalence is 50-80%. Another factor except non occupational factors include: age , gender, twisting, smoking, previous back pain and mother born structural problems. Among occupational  factors , bending, twisting, whole body vibration, lifting , heavy physical work are dangerous factors. The purpose of present study is to estimate the back pain costs and investigate effective factors in long absence by back pain so there may be programs for reducing or mediating these factors.

Method

We extracted 1187 files in 2014 that had sick leave or commission and was studied by a physician and their information were recorded in special forms. Studied individuals were divided in two groups with less or equal to 7 days and more or equal to 8 days leave. Data analysis was done by descriptive SPSS in statistical methods and by SPSS software and T test k 2 in significant level 0/05.

Result

1187 individual include 1140 men and 48 women , 96 single and 1091 married , 387 or 32/6 % smoker and 800 or 64/7% non smoker. The result show that back trauma, back surgery commission for back pain , back MRI , EMG have more relationship with leave, as gender, number of children , current age, current weight, body mass index, working background in outomobile factory , psychological sickness, smoking and time of working in two groups have no significant difference and this relationship was not proven.

Conclusion

Our result showed that individuals with lumbar trauma, lumbar surgery , commission and consultation for back pain , paraclinical evaluation  have more sick leave that others and individuals with more leave have body harm, between spinal disks, structural non resistance or non usual paraclinical treatment recorded in their files and these individuals for more symptom have more prevention and have a right for sick leave among the others and also they exaggerated in explaining symptoms.

Keywords:

Low Back pain, car factory, workers, work absence, prognostic factors, sick leave

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

References:

1.         mohana Amirthatarajah JRB, Neal L.Benowitz, Paul D.Blanc. 2014. CURRENT Occupational & Environmental Medicine. edition f, editor: McGraw-Hill.

 

2.         Keith T. Palmer  IB, John Hobson. 2013. Fitness for Work  The Medical Aspects EDITION F, editor: OXFORD UNIVERSITY PRESS.

 

3.         Michelle R Addorisio BHA, Thomas J Armstrong,Daniel E Banks.2005. clinical Occupational and Environmental Medicine. In: Linda Rosenstock MRC, Carl A Brodkin, Carrie A Redlich, editor. clinical Occupational and Environmental Medicine. Second edition ed: Elsevier Inc.

 

4.         Farideh M,.1382.Determine the prevalence of low back pain and a number of individual and occupational factors associated with male workers employed in the automotive factories in Tehran.

 

5.         Sterud T, Tynes T. 2013. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Occupational and environmental medicine 70(5):296-302.

 

6.         Frilander H, Solovieva S, Mutanen P, Pihlajamäki H, Heliövaara M, Viikari-Juntura E. 2015. Role of overweight and obesity in low back disorders among men: a longitudinal study with a life course approach. BMJ open 5(8):e007805.

 

7.         Hershkovich O, Friedlander A, Gordon B, Arzi H, Derazne E, Tzur D, et al. 2013. Associations of body mass index and body height with low back pain in 829,791 adolescents. American journal of epidemiology.kwt019.

 

8.         Heuch I, Heuch I, Hagen K, Zwart J-A. 2015. Association between body height and chronic low back pain: a follow-up in the Nord-Trøndelag Health Study. BMJ open.5(6):e006983.

 

9.         Inoue G, Miyagi M, Uchida K, Ishikawa T, Kamoda H, Eguchi Y, et al. 2015. The prevalence and characteristics of low back pain among sitting workers in a Japanese manufacturing company. Journal of Orthopaedic Science.20(1):23-30.

 

10.       Gregg C, McIntosh G, Hall H, Hoffman C. 2014. Prognostic factors associated with low back pain outcomes. Journal of primary health care.6(1):23-30.

 

11.       Sedighi M, Haghnegahdar A. 2014. Lumbar disk herniation surgery: outcome and predictors. Global spine journal.4(04):233-44.

 

12.       Ak H, Gulsen I, Atalay T, Gencer M. 2015. Does the removal of spinal implants reduce back pain? Journal of clinical medicine research.7(6):460.

 

13.       Häuser W, Schmutzer G, Brähler E, Schiltenwolf M, Hilbert A. 2014. The impact of body weight and depression on low back pain in a representative population sample. Pain Medicine.15(8):1316-27.

 

14.       Mayer T, Gatchel RJ, Evans T. 2001. Effect of age on outcomes of tertiary rehabilitation for chronic disabling spinal disorders. Spine.26(12):1378-84.

 

15.. Study the effects of low life events on the automotive industry,Beheshte,j,…

16.       Ferguson SA, Allread WG, Burr DL, Heaney C, Marras WS. 2012. Biomechanical, psychosocial and individual risk factors predicting low back functional impairment among furniture distribution employees. Clinical Biomechanics.27(2):117-23.

 

17.       Bohman T, Alfredsson L, Jensen I, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E. 2014. Does a healthy lifestyle behaviour influence the prognosis of low back pain among men and women in a general population? A population-based cohort study. BMJ open.4(12):e005713.

 

18.       Gotfryd AO, Valesin Filho ES, Viola DCM, Lenza M, Silva JAd, Emi AS, et al. 2015. Analysis of epidemiology, lifestyle, and psychosocial factors in patients with back pain admitted to an orthopedic emergency unit. Einstein (São Paulo).13(2):243-8.

 

19.       Grotle M, Brox JI, Veierød MB, Glomsrød B, Lønn JH, Vøllestad NK. 2005. Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: patients consulting primary care for the first time. Spine.30(8):976-82.

 

20.       Sagheer MA, Khan MF, Sharif S. 2013. Association between chronic low back pain, anxiety and depression in patients at a tertiary care centre. J Pak Med Assoc.63(6):688-90.

 

21.       Huang W, Han Z, Liu J, Yu L, Yu X. 2016. Risk Factors for Recurrent Lumbar Disc Herniation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine.95(2).

 

22.       Oh JT, Park KS, Jung SS, Chung SY, Kim SM, Park MS, et al. 2012. Surgical Results and Risk Factors for Recurrence of Lumbar Disc Herniation. Korean Journal of Spine.9(3):170-5.

 

23.       Teraguchi M, Yoshimura N, Hashizume H, Muraki S, Yamada H, Oka H, et al. 2015. The association of combination of disc degeneration, end plate signal change, and Schmorl node with low back pain in a large population study: the Wakayama Spine Study. The Spine Journal.15(4):622-8.

 

24.       Cheung KM, Samartzis D, Karppinen J, Luk KD. 2012. Are “patterns” of lumbar disc degeneration associated with low back pain?: new insights based on skipped level disc pathology. Spine.37(7):E430-E8.

 

25.       Samartzis D, Karppinen J, Chan D, Luk KD, Cheung K. 2012. The association of lumbar intervertebral disc degeneration on magnetic resonance imaging with body mass index in overweight and obese adults: A populationbased study. Arthritis & Rheumatism.64(5):1488-96.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي