فراوانی غیبت استعلاجی در میان یک بیمارستان آموزشی بعد از اجرای کلینیک سلامت شغلی HCWs


۲۲ شهریور ۱۳۹۶

غیبت استعلاجی بصورت عدم حضور در محل کار بدلیل بیماری یا آسیب که توسط کارفرما یا سیستم حمایت اجتماعی پذیرفته میشود تعریف میشود. غیبت استعلاجی مکرر یک نگرانی عمده در تمام سازمانها بخصوص بیمارستانها میباشد زیرا HCWs بدلیل ماهیت شغلشان با طیف وسیعی از عوامل زیانبارمواجهه دارند، شامل: عوامل بیولوژیک، شیمیایی، فیزیکی، ارگونومیک و روانی. این مطالعه با هدف ارزیابی روند غیبت استعلاجی در طول سه سال، فراوانی غیبت استعلاجی، علل عمده استعلاجی  و فاکتورهای همراه انجام میشود.

روش کار: در این مطالعه before-after از داده های غیبت استعلاجی HCWs بیمارستان بهارلو که یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد استفاده شده است. داده ها از 23 سپتامبر 2012 تا 23 سپتامبر 2014 جمع آوری شدند. متغیرهای مورد مطالعه شامل ویژگیهای دموگرافیک، ویژگیهای شغلی و علل غیبت استعلاجی میباشد. مرخصی زایمان از مطالعه ما خارج شد. SAR و SAFR در طول زمان مطالعه محاسبه شدند. داده ها از اطلاعات ثبت شده کامپیوتری در کلینیک سلامت شغلی جمع آوری شدند، وارد نرم افزار آماری SPSS version 18  شدند و مورد آنالیز آماری توصیفی و تحلیلی قرار گرفتند.

نتایج: در مطالعه ما میانگین سنی غائبین   34.74±8.22سال و میانگین مدت استخدام 7.52±5.80  سال با طیف 32-1 سال بود. میانگین روزهای غیبت 11.64 روز و میانگین اپیزودهای غیبت 1.78 اپیزود میباشد. بین ویژگیهای دموگرافیک وشغلی با میانگین، میانه و اپیزودهای غیبت استعلاجی ارتباط معنی دار یافت نشد. شاخص های SAR ،SAFR و Average days lost per worker در طول زمان مطالعه روند نزولی داشتند.  شایعترین علل غیبت استعلاجی در مطالعه ما، بیماریهای تنفسی (31.2%)، اختلالات موسکلواسکلتال (10.7%)، تروما(8.5%) و بیماریهای عفونی(8.2%) میباشد.

نتیجه گیری: با انجام این مطالعه شاهد روند نزولی شاخص های غیبت استعلاجی پس از احداث کلینیک سلامت شغلی  بودیم. در مطالعه حاضرغیبت استعلاجی با فاکتورهای دموگرافیک و شغلی ارتباط نداشت. میانگین روزهای استعلاجی 11.64 روز و میانگین اپیزودها 1.78 بود. شایعترین علل شامل بیماریهای تنفسی، بیماریهای اسکلتی عضلانی، تروما و بیماریهای عفونی گزارش شد. در مجموع حدود 40%موارد بدلیل بیماریهای تنفسی و عفونی بود که لزوم واکسیناسیون آنفلونزا و رعایت اصول حفاظت فردی را مسجل میکند.

كليد واژه ها :

، غیبت، غیبت استعلاجی، بیمارستان HCWs

مشخصات دانشجو:

نام:مریم ملازاده  رشته تحصيلي:طب کار  مقطع:  دکترای تخصصی                  گروه آموزشي  طب کار     

    پست الكترونيك دانشجو:

dr.mmollazadeh@yahoo.com  

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنمادکتر نازنین ایزدی   اساتيد مشاور دکتر رامین مهرداد-دکتر مریم سرایی   اساتيد داور دکتر امید امینیان- دکتر غلامرضا پوریعقوب- دکتر سحر افتخاری- دکتر بنفشه آل محمد

زمان دفاع :

   روز16   تاريخ16/12/95  ساعت 14

مكان دفاع به آدرس:ی

دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پزشکی- گروه طب کار

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Frequency of sickness absenteeism among health care workers of a teaching hospital after implementing occupational health clinic

 

Abstract:

 

Objective: Sickness absence is defined as an absence from work due to sickness or injury accepted by the employer or social security system. Sickness absence is of great concern in any organization, especially hospitals because HCWs face a wide range of hazards on their job, including: biological, chemical, physical, ergonomic and psychiatric. This study was carried out to investigate trend of sickness absence during 3 years, sickness absenteeism frequency, main involved disease and associated factors.

Methods: This before-after study was conducted using sickness absenteeism data of health care workers which happened in one of the university hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Studied variables were included demographic characteristics, occupational factors and causes of sickness absenteeism. Maternity leave were excluded from our study.SAR and SAFR were calculated in the study period. Data were gathered through computerized records in the occupational health department, then were entered into SPSS software version 18 and got analyzed using descriptive and analytical statistics.

Results: In our study, mean ±SD of absentees’age was 34.74±8.22 years. Mean of absence days was 11.64 days with mean of episodes 1.78. In our study found no association between sickness absence with demographic and occupational factors. Sickness absence parameters contain SAR, SAFR and Average days lost per worker had decreasing trend during study period. Most common causes of sickness absence in our study were respiratory disease( 31.2%), musculoskeletal disorder(10.7%), injury (8.5%) and infection disease(8.2%).  Among the respiratory diseases, 214(65.04%) persons were infected with flu.

Conclusions: We found no significant association between sickness absence with demographic and occupational factors. 39.4% of sickness absence spells were due to respiratory and infectious disease. 65.04% of respiratory episodes were due to flu. Based on these findings, we can conclude that factors such as flu vaccine injection, providing principles of personal protection and infection control can reduce sick absence due to respiratory and infectious diseases.

 

Keywords:

Health care workers, Absenteeism, Sickness absence.

 

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1. Khawaja RA, Sikander R, Khawaja AA, MacadaanJareno RJ, TajHalepota A. Medically certified sickness absence among health care workers. JPMA 2012;62:900.

2. Ferreira RC, Griep RH, Fonseca MJM, Rotenberg L. A multifactorial approach to sickness absenteeism among nursing staff. Rev SaúdePública 2012;46(2).

3.  Sala A, Carro AR, Correa AN, Seixas PH. Sick leave among employees of the São Paulo State Health Department, Brazil, 2004. Cad Saude Publica. 2009 Oct;25(10):2168-78.

4.  MohseniSaravi B, Kabirzadeh A,  Rezazadeh E, Fallah Khariki M, Asgari Z, Bagherian Farahabadi E et al. Prevalence and Causes of Medical Absenteeism Among Staff (Case Study at Mazandaran University of Medical Sciences:2009-2010). msm.2013.25.233-237.

5.  Krane L, Johnsen R, Fleten N, Nielsen CV, Stapelfeldt CM, Jensen C et al. Sickness absence patterns and trends in the health care sector: 5-year monitoring of female municipal employees in the health and care sectors in Norway and Denmark. Krane et al. Human Resources for Health 2014, 12:37.

6. Gimeno, D., Benavides, F.G., Benach, J., Amick, B.C. Distribution of sickness absence in the European Union Countries. Occupational and Environmental Medicine 2004; 61 (10), 867–869.

7. ایرج محبی، علی اکبر شریفیان. بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی. مجله پزشکی ارومیه (پیاپی 62)،   زمستان 1384 شماره 4.

 

8. Pines A, Skulkeo K, Pollak E, Peritz E, Steif J: Rates of sickness absenteeism among employees of a modern hospital: the role of demographic and occupational factors. British Journal of Industrial Medicine 1985;42:326-335.

9. Ritchie KA, Macdonald EB, Gilmour WH, Murry KJ. Analysis of sickness abscess among employees of four NHS trusts. Occup Environ Med 1999;56: 702-8.

10. Zenz C. Occupational Medicine. Third edition. Part VI: Diagnosis of absenteeism. Mosby; 1994.

11. Al-Shammari SA, Bamgboye EA, Olubuyide IO. Sickness absenteeism among employees of a teaching hospital in Saudi Arabia. J R Soc Health. 1994 Feb;114(1):6-10.

12.  Costa FM, Vieira MA, de Sena RR. Disease-related absenteeism among nursing team members in a teaching hospital. Rev Bras Enferm. 2009 Jan-Feb;62(1):38-44.


منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي