بررسی تاثیر استفاده از لیزر کم‌توان در کاهش ادم بینی و کبودی اطراف چشم پس از عمل رینوپلاستی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک صورت مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1396


۲۱ شهریور ۱۳۹۶

: جراحی زیبایی بینی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی است و ادم بینی و کبودی اطراف چشم از عوارض شایع آن هستند که تحقیقات زیادی در مورد درمان سریع‌تر آنها انجام شده است. ما بر آن شدیم تا مطالعه‌ای در مورد تاثیر لیزر کم‌توان را در کاهش ادم بینی و کبودی اطراف چشم پس از عمل رینوپلاستی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک صورت مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال  1396 انجام دهیم.

خلاصه روش اجـراي طرح: بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی پلاستیک صورت مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1396 که تحت رینوپلاستی قرار می گیرند و شرایط ذکر شده را دارند، وارد این مطالعه شدند. بیماران با استفاده از متد block randomized  به دو گروه استفاده از لیزر و بدون استفاده از لیزر طبقه بندی شدند. در فاز اول (بررسی تاثیر لیزر کم‌توان در کاهش کبودی اطراف چشم) بیماران در گروه استفاده از لیزر بلافاصله بعد از عمل جراحی ( روز بعد از عمل) تحت لیزر قرار گرفتند و هر دو گروه در ویزیت بعدی ارزیابی شدند. در فاز دوم ( بررسی لیزر کم‌توان در کاهش ادم بینی) بیمارانی که 1 تا 6 ماه از جراحی آنها گذشته بود و از ادم بینی شکایت داشتند وارد مطالعه شدند. گروه استفاده از لیزر در همان ویزیت تحت لیزر قرار گرفتند و هر دو گروه به مدت حداقل یک هفته follow up  شدند. بر اساس آنالیز عکس ها و میزان ادم نهایتا دو گروه آنالیز شدند.

خلاصه نتایج: با توجه به آنالیز انجام شده سن، جنس، ضخامت پوست، و طول مدت عمل هیچ یک به عنوان متغیر مداخله ای محسوب نمی شوند. مقدار تغییرات میزان کبودی اطراف چشم بر اساس ارزیابی بیمار (VAS) در گروه تحت لیزر بیشتر از گروه کنترل بوده است اما اختلاف مشاهده شده بین دو گروه از نظر آماری معنادار نبوده است. تفاوت مشاهده شده بین سطح میزان کبودی اطراف چشم بر اساس ارزیابی پزشک (Grade) در دو زمان در گروه تحت لیزر بیشتر از گروه کنترل بوده و اختلاف مشاهده شده بین دو گروه از نظر آماری معنادار بوده است.

خلاصه نتیجه گیری نهایی: درمان با لیزر کم‌توان در کاهش کبودی اطراف چشم و ادم بینی پس از رینوپلاستی موثر بوده است.

كليد واژه ها :

رینوپلاستی ، ادم  ، اکیموز، کبودی اطراف چشم ، لیزر کم‌توان

مشخصات دانشجو:

نام:  سمیه کریمی رشته تحصيلي: پزشکی مقطع:   عمومی                 گروه آموزشي   گوش و حلق و بینی         پست الكترونيك دانشجو:  karimisomi@yahoo.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما 

دکتر بابک ساعدی  اساتيد مشاور دکتر محمد صادقی دکتر امین آمالی  اساتيد داور دکتر ریحانه حیدری

زمان دفاع :

   روز دوشنبه  تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۶  ساعت ۱۱

مكان دفاع به آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز بیمارستان امام خمینی ساختمان ولیعصر طبقه ۴ بخش گوش و حلق و بینی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Effect of low-power laser on reducing nose edema and periorbital ecchymosis after rhinoplasty in patients admitted in Facial Plastic Surgery Clinic of Imam Khomeini in 2017

Abstract: Objective: Rhinoplasty is one of the most commonly used cosmetic surgeries in the world. The most common side effects are nose edema and periorbital ecchymosis, which have been undergone a lot of research on how to treat them faster. So we decided to carry out a study on the effect of low-power laser on reducing nose edema and periorbital ecchymosis after rhinoplasty in patients admitted in facial plastic surgery clinic of Imam Khomeini in 2017.

Methods: Patients referred to Facial Plastic Surgery Clinic of Imam Khomeini in 2017 undergoing rhinoplasty with the conditions mentioned were included in this study. Patients were classified into two groups using block randomized method: Laser therapy, control group. In the first phase (the study of low power laser on periorbital ecchymosis), patients in the laser therapy group went under laser treatment the day after surgery, both groups were evaluated in the next visit.  In the second phase (the study of low power laser on nose edema), patients who had undergone surgery 1 to 6 months before the first visit and complained of nose edema were enrolled in this study. The laser therapy group was treated with laser at the first visit, and both groups were followed up at least for one week. Based on the analysis of the photos and the rate of edema the two groups were finally analyzed.

Results:  According to the analysis, age, sex, skin thickness, and duration of surgery are not considered as an interventional variable. The amount of changes in periorbital ecchymosis based on the patient’s evaluation (VAS) in the laser therapy group was more than control group but the difference observed was not statistically significant. The amount of changes in periorbital ecchymosis based on the physician’s evaluation (Grade) in the laser therapy group was more than control group and the difference observed was statistically significant.

Conclusion: Treatment with low-power laser was effective in reducing periorbital ecchymosis and nose edema after rhinoplasty.

 

Keywords: Rhinoplasty, Ecchymosis, periorbital edema, low-power laser

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1. A Stergioulas ;Low-level laser treatment can reduce edema in second degree ankle sprains - Journal of clinical laser medicine & surgery, 2004

 

2. The efficacy of steroids for edema and ecchymosis after rhinoplasty: a meta-analysis.Hwang SH1, Lee JHKim BGKim SWKang JM.

 

3. Griffies WS, Kenedy5 K, Gasser C, et al. Steroids in rhinoplasty. Laryngoscope 99:1161–1164, 1989. Otolaryngol Head Neck Surg 61: 266–269, 2009.

 

4. Gurlek A, Fariz A, and Hakan A. Effects of different corticosteroidson edema and ecchymosis in open rhinoplasty. Aesthetic PlastSurg 30:150–154, 2006.

 

5. Berinstein TH, Banes S, Cupp C, et al. Steroid use in rhinoplasty: An objective assessment of postoperative edema. Ear Nose Throat J 77:40–43, 1998.

 

6. Kittel H, and Masing H, Corticosteroid therapy in rhinoplasty. Rhinology 14:163–166, 1976.

 

7. B Saedi, M Sadeghi, K Fekri ;Comparison of the effect of corticosteroid therapy and decongestant on reducing rhinoplasty edema - American journal of rhinology & allergy, 2011

 

8. PCL Silveira, LA Silva, TP Freitas, A Latini, RA Pinho; Effects of low-power laser irradiation (LPLI) at different wavelengths and doses on oxidative stress and fibrogenesis parameters in an animal model of wound healing; - Lasers in medical science, 2011

 

9.. F.I. Correa, W. Ribeiro, J.C. Cogo, E. Antunes, S.A. Teixeira, G. De Nucci, H.C. Castro-Faria-Neto, R.A. Zangaro, R.A. Lopes-Martins, Effects of different protocol doses of low power gallium–aluminum–arsenate (Ga–Al–As) laser radiation (650 nm) on carrageenan induced rat paw ooedema, J. Photochem.Photobiol. B 74 (2–3) (2004) 101–107.(

 

10. CS Enwemeka. Et al. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study; JC Parker, DS Dowdy, EE Harkness… - Photomedicine and Laser Therapy, 2004

 

11. A Schlager, K Oehler, KU Huebner, M Schmuth…; Healing of burns after treatment with 670-nanometer low-power laser light;- Plastic and reconstructive surgery, 2000

 

12. R Albertini, AB Villaverde, F Aimbire, MAC Salgado… ; Anti-inflammatory effects of low-level laser therapy (LLLT) with two different red wavelengths (660nm and 684nm) in carrageenan-induced rat paw edema; Journal ofPhotochemistry and Photobiology B: Biology, 2007

 

13. ARAP Medrado, LS Pugliese, SRA Reis, ZA Andrade ; Influence of low level laser therapy on wound healing and its biological action upon myofibroblasts; - Lasers in surgery and medicine, 2003

 

14. W Posten, DA Wrone, JS Dover, KA Arndt, S Silapunt… ; Lowlevel laser therapy for wound healing: mechanism and efficacy- Dermatologic surgery, 2005

 

15. DT Meneguzzo, LA Lopes, R Pallota, L Soares-Ferreira…; Prevention and treatment of mice paw edema by near-infrared low-level laser therapy on lymph nodes- Lasers in medical science, 2013

 

16.Hwang SHLee JHKim BGKim SWKang JM.The efficacy of steroids for edema and ecchymosis after rhinoplasty: a meta-analysis.Laryngoscope. 2015 Jan;125(1):92-8. doi: 10.1002/lary.24883. Epub 2014 Aug 18.

 

17.Simsek G, Sari E, Kilic R, Bayar Muluk N(2016). Topical Application of Arnica and Mucopolysaccharide Polysulfate Attenuates Periorbital Edema and Ecchymosis in Open Rhinoplasty: A Randomized Controlled Clinical Study. Plast Reconstr Surg. 2016 Mar;137(3):530e-535e

 

18.Gurlek A, Fariz A, Aydogan H, Ersoz-Ozturk A, Eren AT (2006) . Effects of different corticosteroids on edema and ecchymosis in open rhinoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2006 Mar-Apr;30(2):150-4.

 

19.da Silva EM, Hochman B, Ferreira LM(2014). Perioperative corticosteroids for preventing complications following facial plastic surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 2;(6):CD009697

20. Baek WY, Byun IH, Yun IS, Kim JY, Roh TS, Lew DH, Kim YS)2017), The effect of light-emitting diode (590/830 nm)−based low-level laser therapy on posttraumatic edema of facial bone fracture patients, Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2017منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي