برگزاری جلسه شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


۱۴ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی، شورای اجرایی گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز چهارشنبه۸شهریور۱۳۹۶ با حضور دکتر فخرائی ، مدیر گروه برگزار شد.
تصمیم گیری در مورد وضعیت آموزشی سه نفر از دستیاران گروه چشم، شرایط نامزدی کسب جوایز معلم برتر در حوزه چشم پزشکی، بررسی درخواست متقاضیان گذراندن دوره های کوتاه مدت و تعهدات قانونی در بیمارستان فارابی در دستور کار این جلسه قرار داشت و اعضا نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند. 
دکتر سید حسین صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی؛ معاونین آموزشی و پژوهشی و روسای بخش های بیمارستان در این جلسه حضور داشتند. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي