وامهای پرداختی در شهریورماه 1396


۱۲ شهریور ۱۳۹۶

درشهریورماه سال 1396 با توجه به موجودي صندوق، وامهاي ذيل پرداخت گرديد:

وام 120000000ريال -4عدد

وام 90000000ريال -1عدد

وام 60000000ريال -1عدد

وام معادل 100000000ریال - یکعدد

وام ضروری 1000000 ريال -1عددمنبع: واحد صندوق قرض الحسنه کارکنان معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي