برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی


۲ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی روز چهار شنبه اول شهریور ۱۳۹۶ با حضور دکتر محمد رضا منصوری ، رییس کمیته در مرکز تحقیقات چشم پزشکی برگزار شد.
اعضای در این جلسه ۱۷ طرح پژوهشی شامل ۳ طرح دستیاری و ۱۴پایان نامه پزشکی عمومی را از نظر مطابقت با کدهای اخلاقی بررسی کردند. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي