برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی


۲ شهریور ۱۳۹۶
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روز شنبه ۲۸ مرداد در سالن شورای مرکزتحقیقات چشم پزشکی برگزارشد.
۳ پروپوزال دستیاری و دو پایان نامه پزشکی در این جلسه مطرح شد و همگی به تصویب  رسید.
در این جلسه دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم و دکتر فخرائی مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتر رجبی، معاون پژوهشی و معاونین پژوهشی بخش های بالینی بیمارستان فارابی حضور داشتند. 
خبر: امیدوار
 عکس: قاضی میر سعید - آرشیو


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي