افتتاح و بازدید از آزمایشگاههای فیزیولوژی سلولی ملکولی و الکتروفیزیولوژی


۲۹ مرداد ۱۳۹۶

آزمایشگاه فیزیولوژی سلولی ملکولی توسط دکتر عمیدی و جمعی از اساتید گروه فیزیولوژی واقع در طبقه سوم ساختمان بهداشت قدیم در تاریخ 24 مرداد ماه  96 افتتاح گردید. همچنین آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی و تحریک مغزی در همان محل توسط اساتید بازدید شد. 

5.JPG


  
2.JPG

1.JPG

3.JPG


6.JPG

7.JPG
8.JPG
9.JPG


منبع: گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي