تاریخ آزمونهای دیسیپلین مرداد ماه 1396


۱۸ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ آزمونهای دیسیپلین شهریور ماه 1396   (جدید)

محل برگزاری

تاریخ

روز و ساعت

دیسیپلین

سالن شهدا

6/6/96

دوشنبه        10:30 صبح

بافت

سالن شهدا

6/6/96

دوشنبه        10:30 صبح

فیزیولوژی

سالن شهدا

7/6/96

سه شنبه   10:30  صبح  

جنین شناسی

سالن شهدا

8/6/96

چهار شنبه   10:30 صبح

بیوشیمی

سالن شهدا

8/6/96

چهارشنبه     10:30 صبح

آناتومیمنبع: معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي