آشنایی با منابع انسانی با محور جذب و نگه داشت نیروی انسانی در بنگاه دانش محور"


۱۸ مرداد ۱۳۹۶


منبع: معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي