برگزاري نشست مشترك شوراي دانشكده پزشكي(مديران گروه هاي علوم پايه و باليني)


۲ مرداد ۱۳۹۶
نشست شوراي دانشكده پزشكي مديران گروه هاي علوم پايه و باليني با حضور رياست دانشكده، معاونين و مديران گروه هاي آموزشي علوم پايه و باليني، صبح روز شنبه 31 تير در سالن شوراي دانشكده برگزار شد.

در ابتداي جلسه دكتر نفيسي رئيس دانشكده ضمن خير مقدم به حاضرين در جلسه، به معرفي مديران گروههاي آموزشي جديد دانشكده پرداخت.
سپس ايشان در خصوص مسئله حذب اعضاي هيات علمي ، بازنگري پزشكي عمومي ومسايل مالي دانشكده توضيحاتي فرمود.

در ادامه دكتر مهرپور رئيس دفتر توسعه اموزش پزشكي دانشكده به بررسي  تغييرات كوريكلوم آموزش پزشكي عمومي از مهر ماه 97  پرداخت وهمچنين دكتر عكاظي معاون پزشكي عمومي دانشكده  در خصوص برنامه هاي بازنگري دوره پزشكي عمومي سخناني ايراد نمودند.

پس از ايشان دكتر ستارزاده معاون امور هيات علمي دانشكده آئين نامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي آموزش دانشكده پزشكي را تحليل نمودند.

دكتر آخوند زاده معاون پژوهشي دانشكده نيز وضعيت پايان نامه ها و راهكارهاي ارتقاي كيفي آنها در دوره هاي تخصصي و عمومي را مورد بررسي قرار دادند.

در پايان دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي دانشكده گزارشي در خصوص نتايج ارزشيابي برنامه هاي دستياري ارائه نمودند.

شايان ذكر است مديران گروههاي آموزشي در خصوص هر يك از مطالب ارائه شده توسط معاونين پيشنهادات و انتقاداتي را ايراد نمودند كه مورد بررسي قرار گرفت.


منبع: دانشکده پزشکي