شورای پژوهشی بیمارستان فارابی تشکیل جلسه داد


۲۳ تیر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، شورای پژوهشی بیمارستان فارابی روز شنبه ۱۷تیر ۱۳۹۶ با حضور دکتر علیرضا لاشیئی رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان تشکیل شد. بررسی سه پروپوزال دستیاری، دو پروپوزال پزشکی عمومی، دو پروپوزال فلو شیپی و یک طرح پژوهشی در دستور کار این جلسه شورا قرار داشت. در این جلسه طرح پژوهشی رد شد و دوپروپوزال دستیاری نیز مطرح نشدند. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي