برگزاری مدرسه تابستانی دوره پزشکی عمومی ویژه دانشجویان بین الملل در دانشکده پزشکی به مدت یک ماه


۲۱ تیر ۱۳۹۶
به گزارش معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی، این مدرسه تابستانی از 10 تیر با همکاری گروه‌های آموزشی داخلي، كودكان، جراحي عمومي، زنان و زايمان و اورولوژي دانشکده پزشکی در بیمارستان‌های شريعتي، مركز طبي كودكان، سينا، محب ياس آغاز و تا 5 مرداد ادامه دارد.
شرکت‌کنندگان به مدت یک هفته توسط اساتید و تحت نظارت رابطان بین‌الملل گروه‌های مربوطه در بیمارستانهای مذکور مورد آموزش قرار می‌گیرند.
حاضران در مدرسه تابستانی دانشکده پزشکی را 13 دانشجو از اوکراین، هلند و انگلستان  تشکیل می‌دهند.
  معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی در قالب این مدرسه تابستانی برگزاری جلسات معارفه و بازخورد در آغاز و پایان دوره، تدوین برنامه مکتوب و مشخص آموزشی دانشجویان به زبان انگلیسی، معرفی یک مسئول نظارت بر اجرای بهینه برنامه آموزشی این دانشجویان و حمایت و راهنمایی دانشجویان در طول دوره و حضور آن‌ها در بیمارستان، انجام هماهنگی‌های لازم با تمامی استادان و دانشجویان شرکت‌کننده در برنامه آموزشی، برگزاری آزمون Summative پایان دوره، گزارش نمرات دانشجویان به صورت مکتوب و رسمی به معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی و ایجاد امکانات رفاهی ضروری جهت قرار دادن وسایل شخصی دانشجویان و امکان استفاده از فضایی مناسب برای پذیرایی را در دستور کار خود قرار داد.
 گفتنی است دانشکده پزشکی در پایان دوره گواهی شرکت در مدرسه تابستانی را برای حاضران صادر خواهد کرد و امید است با افزایش دوره‌های کوتاه مدت در این دانشکده گامی موثر در گسترش روابط بین‌الملل دانشگاه برداشته شود.


منبع: معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي