تشكيل دومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی سال 96 دانشكده پزشكي


۲۰ تیر ۱۳۹۶

دومین جلسه رتبه بندی طرح های پژوهشی  سال 96  دانشكده پزشكي روز دوشنبه در تاریخ 19/4/96 رأس ساعت 8 صبح در محل سالن شورای دانشکده پزشکی با حضور معاون محترم  پژوهشی دانشکده جناب آقاي دكتر آخوندزاده ، معاونین  پژوهشی گروههای آموزشي علوم پایه و بالینی دانشكده( پاتولوژی، آناتومی، اطفال، بیوشیمی، فارماکولوژی، فیزیک و مهندسی پزشکی، روانپزشکی، پوست، چشم پزشکی، ژنتیک، طب سالمندی، داخلی و پزشکی اجتماعی) و همچنین با حضورکارشناسان پژوهشی سرکار خانم دکتر زمانی و سرکارخانم عبدی تشکیل گردید.

  در این جلسه از مجموع65 طرح ارائه شده  ،63طرح براي  رتبه بندي  مورد تاييد قرار گرفت. ليست طرح هاي مذكور در قالب صورتجلسه اي براي ادامه فرايند به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.

  بديهي است پس از تاييد نهايي طرح هاي ارسالي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه، براي هر كدام از طرح هاي پژوهشي كارشناسي در سيستم پژوهشيار معرفي مي گردد. كه مجريان محترم براي  ادامه روند  اجراي طرح هاي خود مي توانند با كارشناس مربوطه در ارتباط بوده و به مكاتبات احتمالي در خصوص محتواي طرح خود پاسخ دهند. اضافه مي نمايد  جلسه بعدی رتبه بندی سال 96 (سومین جلسه) در تاریخ 17مهر 96 تشکیل مي گردد.منبع: واحد طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي