وامهای پرداختی در تیرماه 1396


۱۹ تیر ۱۳۹۶

درتیر‌ماه سال 1396 با توجه به موجودي صندوق، وامهاي ذيل پرداخت گرديد:

وام 120000000ريال -2عدد

وام 90000000ريال -3عدد

وام 60000000ريال -2عدد

وام معادل 100000000ریال - یکعدد

وام ضروری 1000000 ريال -3عددمنبع: واحد صندوق قرض الحسنه کارکنان معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي