برگزاری جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی


۸ تیر ۱۳۹۶
 روابط عمومی بیمارستان فارابی: شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز یکشنبه  ۷ خرداد ۱۳۹۶با حضور دکترعلیرضا لاشیئی، رییس این مرکز در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات تشکیل شد. 
این جلسه که دکتر محمد طاهر رجبی ، معاون پژوهشی  بیمارستان فارابی نیزدر آن حضور داشت، با بررسی درخواست تغییرعنوان پایان نامه خانم دلریش، دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز و ارائه گزارش پیشرفت آن آغاز شد. سپس درخواست میزبانی دکتر رجبی برای جذب دانشجوی دکترای پژوهشی در سال ۹۶ مطرح شد واعضا نظر خود را در این زمینه اعلام کردند.
در ادامه گزارش بازخورد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات ارائه شد. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي