از سوم لغايت دوازدهم تير ماه تعطيل مي باشد


۳ تیر ۱۳۹۶


منبع: واحد درمانگاه کارکنان معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي