مقایسه ضخامت لایه های مختلف جدار کولون به روش اندوسونوگرافی در بیماران با کولیت اولسروز و کرون مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی تهران


۲۴ خرداد ۱۳۹۶

بیماری التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease=IBD)  یک بیماری روده ای مزمن با واسطه ی سیستم ایمنی بوده که دارای دو زیرگروه اصلی شامل کولیت اولسرو (Ulcerative Colitis=UC) و بیماری کرون   (Crohn’s Disease=CD) می باشد. در دو دهه ی اخیر میزان بروز آن در کشورهای آسیایی و همچنین کشور ایران رو به افزایش بوده است.  روش استاندارد تشخیص IBD بر اساس ترکیبی از علایم بالینی، کولونوسکوپی و پاتولوژی میباشد. افتراق بین UC و CD از نظر انتخاب درمان مدیکال، زمان جراحی و پروگنوز اهمیت دارد. سونوگرافی آندوسکوپیک (Endoscopic sonography=EUS) میتواند لایه­های مختلف جدار دستگاه گوارش را از هم افتراق دهد. با توجه به لزوم افتراق UC و CD از هم و تشخیص سریعتر جهت شروع درمان مناسب و میزان بروز افزایش یافته ی بیماری التهابی روده در کشورمان، لازم است تا بتوان با استفاده از بهترین و ساده ترین روش، این دو بیماری را از هم تمایز دهیم. در این مطالعه ما حساسیت و اختصاصیت EUS را نسبت به روش استاندارد تشخیص IBD (کولونوسکوپی+ بیوپسی و پاتولوژی) و جهت افتراق بیماران UC از CD مقایسه کرده ایم.

كليد واژه ها : کولیت اولسرو، بیماری کرون، سونوگرافی آندوسکوپیک

مشخصات دانشجو:

نام: علی نیک سیرت      رشته تحصيلي:  بیماری های داخلی             مقطع:  دکتری تخصصی               گروه آموزشي :داخلی                             پست الكترونيك دانشجو: ali.niksirat@yahoo.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما  : دکتر نادر روشن-دکتر ناصر ابراهیمی دریانی     اساتيد داور: دکتر نجمه آل طه-دکتر فروغ البرزی

اساتيد مشاور  

زمان دفاع :

   روز  یکشنبه   تاريخ  24/2/96   ساعت 10-9

مكان دفاع به آدرس: ببمارستان امام خمینی (ره)-کلاس درس بخش آندوسکوپی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Compare the thickness of the various layers of the colon by endosonography in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease referred to Gastroenterology clinic of Imam Khomeini Hospital

Abstract: Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic intestinal disease which is mediated by the immune system and has two subtypes of Ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD). In the last two decades, the incidence has been increasing in Asian countries as well as Iran. The standard method of diagnosis of IBD is based on a combination of clinical symptoms, colonoscopy and pathology. Distinguishing between UC and CD is important because of selected medical treatment, surgery, and the prognosis. Endoscopic ultrasound (EUS) can distinguish the layers of the gastrointestinal tract. Because of the need to differentiate between UC and CD and faster diagnosis to start the treatment and increased incidence of inflammatory bowel disease in our country, it is better to differentiate these diseases with the best and simplest method. In this study we compare the sensitivity and specificity of EUS with gold standard method of diagnosis of IBD (colonoscopy, biopsy and pathology) and differentiate the patients with UC from CD.

Keywords: Ulcerative colitis, Crohn’s disease, Endoscopic ultrasound

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 1. Kasper Fauci, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo, editor. Harrison's principles of internal medicine. New York: McGraw-Hill; 2015. p. 1947-65

 

 1. Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology. 2012;142(1):46-54
 2. Safarpour AR, Hosseini SV, Mehrabani D. Epidemiology of inflammatory bowel diseases in iran and Asia; a mini review. Iran J Med Sci. 2013;38(2):140-9

 

 1. Thia KT, Loftus EV, Jr., Sandborn WJ, Yang SK. An update on the epidemiology of inflammatory bowel disease in Asia. Am J Gastroenterol. 2008;103(12):3167-82

 

 1. Taghavi SA, Safarpour AR, Hoseini SV, Safarpour M, Noroozi H. Epidemiology of Inflammatory Bowel Diseases (IBD) in Iran: A review of 740 patients in Fars province, Southern Iran. Annals of colorectal research journal. Ann Colorectal Res. 2013;1(1): 17-22

 

 1. Zahedi MJ, Darvish Moghadam S, Hayat Bakhsh Abbasi M, et al. The Incidence Rate of Inflammatory Bowel Disease in an Urban Area of Iran: A Developing Country. Middle East J Dig Dis 2014;6:32-6

 

 1. Russell MGVM, Stockbrugger RW. Epidemiology of inflammatory bowel disease: An update. Scand J Gastroentero. 1996;31(5):417-27

 

 1. Bernstein CN, Wajda A, Svenson LW, et al. The epidemiology of inflammatory bowel disease in Canada: a population-based study. Am J Gastroenterol. 2006;101(7):1559-68.

 

 1. Bernstein CH, Blanchard J,Rawsthorne P, Wajda A. Epidemiology of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis in a Central Canadian Province: A Population-based Study. American Journal of Epidemiology. 1999; 149(10):916-24.
 2. M’Koma A.  Inflammatory Bowel Disease: An Expanding Global Health Problem. Clinical Medicine Insights: Gastroenterology 2013:6 33–47
 3. Ekbom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. The Epidemiology of Inflammatory Bowel-Disease - a Large, Population-Based Study in Sweden. Gastroenterology. 1991;100(2):350-8.

 

 1. Soon IS, Molodecky NA, Rabi DM, Ghali WA, Barkema HW, Kaplan GG. The relationship between urban environment and the inflammatory bowel diseases: a systematic review and meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2012;12:51

 

 1. Ellrichmann M, Wietzke-Braun P, Dhar S, et al. Endoscopic ultrasound of the colon for the differentiation of Crohn's disease and ulcerative colitis in comparison with healthy controls. Aliment Pharmacol Ther. 2014;39(8):823-33

 

 1. Dubbins PA. Ultrasound Demonstration of Bowel Wall Thickness in Inflammatory Bowel-Disease. Clin Radiol. 1984;35(3):227-31.

 

 1. Baumgart DC, Sandborn WJ. Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and evolving therapies. Lancet. 2007 12;369(9573):1641-57.

 

 1. Leighton JA, Shen B, Baron TH, Adler DG, Davila R, Egan JV, et al. ASGE guideline: endoscopy in the diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc. 2006 Apr;63(4):558-65.

 

 1. Panagiotakopoulos D, Panos M. Endoscopy in Inflammatory Bowel Disease. Annals of Gastroenterology 2006, 19(1):42-54

 

 1. Bartram CI, Herlinger H. Bowel wall thickness as a differentiating feature between ulcerative colitis and Crohn's disease of the colon. Clin Radiol. 1979;30(1):15-9

 

 1. Rustemovic N, Cukovic-Cavka S, Brinar M, et al. A pilot study of transrectal endoscopic ultrasound elastography in inflammatory bowel disease. BMC Gastroenterol. 2011;11:113

 

 1. Guindi M, Riddell RH. Indeterminate colitis. J Clin Pathol. 2004;57(12):1233-44

 

 1. Khaw KT, Yeoman LJ, Saverymuttu SH, Cook MG, Joseph AEA. Ultrasonic Patterns in Inflammatory Bowel-Disease. Clin Radiol. 1991;43(3):171-5

 

 1. Dagli U, Over H, Tezel A, et al. Transrectal ultrasound in the diagnosis and management of inflammatory bowel disease. Endoscopy 1999; 31:152-7.
 2. Orsoni P, Barthet M, Portier F, et al. Prospective comparision of endosonography, magnetic resonance and surgical findings in anorectal fistula and abscess complicating Crohn’s disease. Br J Surg 1999;86: 360-4.

 

 1. Hildebrandt U, Kraus J, Ecker KW, et al. Endosonographic differentiation of mucosal and transmural nonspecific  inflammatory bowel disease. Endoscopy 1992;24(1 Suppl):359-63.

 

 1. Schwartz DA, Harewood GC, Wiersema MJ. EUS in rectal disease. Gastrointest Endosc 2002;56:100-9.

 

 1. Schwartz DA, Wiersema MJ, Dudiak KM, et al. A comparison of endoscopic ultrasound, magnetic resonance imaging, and exam under anesthesia for evaluation of Crohn’s perianal fistulas. Gastroenterology 2001;121:1064-72

 

 1. Shimizu S, Tada M, Kawai K. Value of endoscopic ultrasonography in the assessment of inflammatory bowel disease. Endoscopy 1992; 24(1 Suppl):354-8.

 

 1. Shimizu S, Tada M, Kawai K. Endoscopic ultrasonography in the assessment of inflammatory bowel diseases. Gastrointest Endosc Clin North Am 1995;5:851-9.

 

 1. Schwartz DA, White CM, Wise PE, et al. Use of endoscopic ultrasound to guide combination medical and surgical therapy for patients with Crohn’s perianal fistulas. Inflamm Bowel Dis 2005;11:727-32.

 

 1. Rasul I, Wilson SR, MacRae H, et al. Clinical and radiographical responses after infliximab treatment for perianal fistulizing Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2004;99:82-8.

 

 1. Tsuga K, Haruma K, Fujimura J, Hata J, Tani H, Tanaka S, et al. Evaluation of the colorectal wall in normal subjects and patients with ulcerative colitis using an ultrasonic catheter probe. Gastrointest Endosc. 1998;48(5):477-84.

 

 1. Parente F, Greco S, Molteni M, Anderloni A, Bianchi Porro G. Imaging inflammatory bowel disease using bowel ultrasound. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(3):283-91.

 

 1. Rasmussen SN, Riis P. Rectal wall thickness measured by ultrasound in chronic inflammatory diseases of the colon. Scand J Gastroenterol. 1985;20(1):109-14.

 

 1. Lew RJ, Ginsberg GG. The role of endoscopic ultrasound in inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002;12(3):561-71.

 

 1. Hurlstone DP, Sanders DS, Lobo AJ, McAlindon ME, Cross SS. Prospective evaluation of high-frequency mini-probe ultrasound colonoscopic imaging in ulcerative colitis: a valid tool for predicting clinical severity. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2005;17(12):1325-31.

 

 1. Shimizu S, Tada M, Kawai K. Value of endoscopic ultrasonography in the assessment of inflammatory bowel diseases. Endoscopy. 1992 May;24 Suppl 1:354-8.

 

 1. Hata J, Haruma K, Suenaga K, Yoshihara M, Yamamoto G, Tanaka S, et al. Ultrasonographic assessment of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 1992;87(4):443-7.

 

 1. Dagli U, Over H, Tezel A, Ulker A, Temucin G. Transrectal ultrasound in the diagnosis and management of inflammatory bowel disease. Endoscopy. 1999 Feb;31(2):152-7.

 منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي