بررسی فراوانی و حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی ایجاد کننده مننژیت در کودکان با سن بیشتر از یک ماه در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سالهای 1388 تا 1393


۲۲ خرداد ۱۳۹۶

در مجموع 72 نمونه از نظر کشت CSF مثبت بود که  بیشترین فراوانی در کل مربوط به استاف اپیدرمیس ( 20.8%) می باشد و کمترین در کل مربوط به انتروباکتر (1.4%) و  سودومونا آئروژینوزا (1.4%) می باشد. بیشترین تعداد  وقوع مننژیت باکتریال در جامعه مورد مطالعه ما مربوط به سن زیر یک سال  می باشد در کل فراوانی کشت های مثبت CSF در آقایان(58.3%)  بیشتر از خانم ها (41.7%) بوده است. با توجه به این که در درصد بالایی از نمونه های ما  باكتري  استاف اورئوس بهمراه استاف اپیدرمیس، اشريشيا كلي و پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده بود و این نتیجه در بيماران بستري شده ميتواند قابل توجه باشد، زیرا اين باكتريها اغلب بعنوان عوامل ايجاد كننده عفونتهاي بيمارستاني گزارش شده اند.  بنابراين احتمال كسب اين باكتريها از محيط بيمارستان و بروز عفونت در اين كودكان پس از بستري شدن در بيمارستان وجود دارد درخصوص تفسير نتايج آنتي بيوگرام با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه، باكتريهاي گرم منفی در مجموع نسبت به ایمیپنم حساسیت بالایی داشتند و به گروه خانواده سفالسپورین مقاومت بالایی را نشان داده اند و ارگانیسمهای گرم مثبت نیز در مجموع حساسیت بالا به ونکومایسین و لینزولاید و نسبت به آمپی سیلین و کوتریموکسازول و پنی سیلین مقاوم بودند.

 

 

كليد واژه ها : عوامل باكتريال، مننژيت، كودكان، آنتي بيوگرام

مشخصات دانشجو:

نام:  رضا کوهی  رشته تحصيلي:  پزشکی عمومی       مقطع:  کارورزی                  گروه آموزشي پزشکی            پست الكترونيك دانشجو: rezakouhi68@yahoo.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما : دکتر حمید اسحاقی   اساتيد مشاور: دکتر پریسا رحمانی    اساتيد داور: دکتر محمود خدابنده و دکتر عبدالصالحی

زمان دفاع :

   روز  یکشنبه  تاريخ 21/3/96  ساعت 9 صبح

مكان دفاع به آدرس:

خیابان دکتر قریب ، بیمارستان مرکز طبی کودکان دفتر گروه کودکان

اطلاعات به زبان انگليسي

Title: Prevalence and antibiotic susceptibility of bacterial meningitis in children older than one month at Children's Medical Center in the years 1388 to 1393.

Abstract: This descriptive study was conducted between 2009 and 2015 in the pediatric care center in tehran.  The CSF samples were cultured, and antibiotic sensitivity tests were performed. The samples were cultured on chocolate agar and blood agar (for gram positive) and Mkanky (for gram negative). Ultimately, antimicrobial susceptibility of isolates was determined using the disc diffusion method. In total, 72 samples were positive CSF culture. The highest frequency in the whole is Staphylococcus epidermidis (20.8%) and lowest in the whole is Enterobacter (1.4%) and Pseudomonas aeruginosa (1.4%) . Most of bacterial meningitis in our study had occurred in children that under one year of age. Overall, the frequency of positive cultures of CSF in men (58.3%) is bigger than women (41.7%). Bacterial meningitis is relatively diverse etiologic factors; These factors may be due to time, geographical location and age of the patient is different. Due to the fact that in most of our samples, Staphylococcus aureus with S.epidermidis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa was isolated. This result can be substantial in hospitalized patients, because these bacteria often have been reported as causes of nosocomial infections. Therefore, probability of obtaining these bacteria from the hospital environment and infections in these children  after hospitalization.

Keywords: bacterial meningitis, children, Antibiogram

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

1.       V. P. Novelli, M. Peters, and S. Dobson, “Infectious diseases,” in Care of the Critically Ill Child, A. J. Macnab, D. J. Macrae, and R. Henning, Eds., pp. 281–298, Churchill Livingstone, London, UK, 1999.

2.       Dr. Sudharshan Raj. C, et al.  Pattern and antibiogram of bacterial meningitis in children at a tertiary care hospital. Journal of Scientific and Innovative Research 2013; 2 (6): 1012-1016.

3.       Black RE, Cousens S, Johnson HL, Lawn JE, Rudan I, Bassani DG, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. Lancet 2010;375:1969-87.

4.       Mel’nikova EV, Shchekina OG, Borisova MN, et al. Characteristics of the strategy of intensive care of unconscious children.Anesteziol Reanimatol, 2000; 1: 36-38.

5.       Tzanakaki G, Mastrantonio P (2007). Aetiology of bacterial meningitis and resistance to antibiotics of causative pathogens in Europe and in the Mediterranean region. Int J Antimicrob Agents, 29 (6): 621-9. Epub 2007 Mar 26.

6.       Mackie EJ, Shears P, Frimpong E et al. A study of bacterial meningitis in Kumasi, Ghana. Ann Trop Paediatr 1992; 12: 143-148.

7.       Kim KS. Pathogenesis of bacterial meningitis: from bacteremia to neuronal injury. Nat Rev Neurosci 2003; 4: 376–85

8.       Straus SE, Thorpe KE, Holroyd-Leduc J. How do I perform a lumbar puncture and analyze the results to diagnose bacterial meningitis? JAMA 2006;296(16):2012-22.

9.       Charles G. Bacterial Meningitis, In: Nelson texet book of pediatrics edited by Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Vol. 1, 16th ed, Philadelphia, Sunders, 2000; pp: 751-757.

10.    Sáez-Llorens X, McCracken GH (June 2003). "Bacterial meningitis in children". Lancet 361 (9375): 2139–48.

11.    Ginsberg L (March 2004). "Difficult and recurrent meningitis". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 75 Suppl 1 (90001): i16–21.

12.    Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL et al. (November 2004). "Practice guidelines for the management of bacterial meningitis". Clinical Infectious Diseases 39 (9): 1267–84.

13.    van de Beek D, de Gans J, Tunkel AR, Wijdicks EF (January 2006). "Community-acquired bacterial meningitis in adults". The New England Journal of Medicine 354 (1): 44–53.

14.    Dr. Sudharshan Raj. C, Dr. Pradeep Reddy. M, Dr. Neelima. A (Feb 2013) . " Pattern and antibiogram of bacterial meningitis in children at a tertiary care hospital" . Journal of Scientific and Innovative Research 2013; 2 (6): 1012-1016

15.    Abdulrahman T. Saadi (J 2017) . " Antibiogram profile of septic meningitis among children in Duhok, Iraq" . Saudi Med J 2017; Vol. 38 (5)

16.    رسول یوسفی مشعوف، حمید هاشمی ،صفر شمس. بررسی عوامل باکتریال مننژیت کودکان و تعیین نتایج آنتی بیوگرام در شهر همدان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال پنجم2002  شماره 17.

17.    Babak Abdinia ; Mohammad Ahangarzadeh Rezaee ; Shahram Abdoli Oskouie.  Etiology and Antimicrobial Resistance Patterns of Acute Bacterial Meningitis in Children, J Iran Red Crescent Med J. 2014 July; 16(7): e17616.

18.    Bedford H, de Louvois J, Halket S, et al. Meningitis in infancy in England andWales: follow up at age 5 y. 2001; 323: 533-536

Holt DE, Halket S, de Louvois J, et al. Neonatal meningitis in England and Wales: 10 years on. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2001; 84: F85-F89منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي