بررسی دقت سونوگرافی شکمی در تشخيص بيماران باردار مشکوک به چسبندگی غير طبيعی جفت براساس یافته ھای کلينيکی و پاتولوژیک در بين سالهای 1393 تا 1395 در مراجعه به بيمارستان شریعتی


۲۲ خرداد ۱۳۹۶

این مطالعه یک مطالعه ی کوھورت بررسی دقت روش تشخيصی سونوگرافی برروی بيماران باردار مراجعه کننده به بيمارستان

شریعتی بين سالهای 1393 تا 1395 است که با شکایت خونریزی سه ماھه ی سوم یا سونو گرافی مبنی بر جفت با چسبندگی غير طبيعی مورد بررسی قرار گرفته اند. معيار ھای سونوگرافی شکمی معمول که براساس آنها جفت مشکوک به چسبندگی غير طبيعی تلقی می گردد شامل لاکونای جفتی، بهم ریختگی دیواره ی خلفی مثانه در تماس با دیواره ی قدامی رحم، ضخامت ميومتر کمتر از 1 ميلی متر، وجود توده ی جفتی روی سروز رحم. روش طلایی تشخيصی یافته ھای پاتولوژیک جفت پس از خارج سازی طی عمل جراحی است. در پاتولوژی وجود پرزھای جفتی لابلای سلولهای ميومتر رحمی، تشخيصی است.

معيار ھای ورود بيماران شامل وقوع خونریزی بعد از 28 ھفتگی و یا مراجعه با سونوگرافی مبنی بر شک به چسبندگی غير طبيعی جفت و تمایل به انجام زایمان در بيمارستان شریعتی، می باشد.

بيماران مراجعه کننده به صورت ھفتگی با مراجعه به درمانگاه پيگيری می شوند و پس از زایمان ، جفت با یا بدون رحم، مورد بررسی پاتولوژیک قرار می گيرد.

اطلاعات مورد نياز مطالعه پس از تکميل پرونده، از پرونده استخراج می شود.

بررسی پاتولوژی جفت در تمام بيماران مراجعه کننده مشکوک به جفت چسبنده انجام می شود و در این مطالعه مداخله انجام

نميشود.    در طی بررسی مشخص شد سونوگرافي شکمی انجام شده در مرکز شریعتی از حساسیت 93.8% و ویژگی 95% برخوردار است.

 

كليد واژه ها :

جفت با چسبندگی غير طبيعی ، جفت اکرتا، سونوگرافی شکمی

مشخصات دانشجو:

نام:  نینا اصغری فرد

رشته تحصيلي:  پزشکی- جراحی زنان  زایمان

مقطع:        دستیار تخصصی            گروه آموزشي      جراحی زنان و زایمان

      پست الكترونيك دانشجو:  nina.fard@gmail.com

اساتيد راهنما و داور:

استاد راهنما   سرکار خانم دکتر آل یاسین

 اساتيد مشاور  سرکار خانم دکتر جمال

 اساتيد داور سرکار خانم دکتر مرصوصی، سرکار خانم دکتر آقاحسینی

زمان دفاع :

   روز  یکشنبه  24/2/96 ساعت 7:30 صبح

مكان دفاع به آدرس: بیمارستان شریعتی، سالن درس درمانگاه شهید داستانی

اطلاعات به زبان انگليسي

Title:

Accuracy of Ultra Sonography in the Diagnosis of Abnormal Adherent Placenta

Keywords:

Adherent placenta, abdominal sonography, placenta accreta,

 

فهرست منابع و ماخذ فارسي و لاتين:

 

 

 1.Tantbirojn P, Crum CP, Parast MM. Pathophysiology of placenta creta: the role of decidua and extravillous

trophoblast. Placenta 2008; 29:639.

2. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet

Gynecol 1997; 177:210.

3. Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 2005;

192:1458.

4. Read JA, Cotton DB, Miller FC. Placenta accreta: changing clinical aspects and outcome. Obstet Gynecol

1980; 56:31.

5. Mehrabadi A, Hutcheon JA, Liu S, et al. Contribution of placenta accreta to the incidence of postpartum

hemorrhage and severe postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol 2015; 125:814.

6. Comstock CH. Antenatal diagnosis of placenta accreta: a review. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 26:89.

7. Warshak CR, Eskander R, Hull AD, et al. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the

diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol 2006; 108:573.منبع: معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي