جلسه ژورنال کلاب


۱۸ خرداد ۱۳۹۶
جلسه ژورنال کلاب ساعت 12 روز دوشنبه 96/03/22 با عنوان NLRP3 Inflammasome Involvement in the Organ Damage and Impaired  Spermatogenesis Induced by Testicular Ischemia and Reperfusion in Mice  در تالار آناتومی توسط خانم مهشید بذرافکن دانشجوی دکتری بیولوژی تولیدمثل ارائه خواهد شد.

منبع: گروه آناتومي دانشکده پزشکي