برنامه زماني جلسات رتبه بندي طرح هاي تحقيقاتي دانشكده پزشكي(1396)


۶ خرداد ۱۳۹۶

شماره جلسه رتبه بندي

آخرين فرصت زماني ارسال طرح هاي تحقيقاتي به معاونت پژوهشي دانشكده

زمان جلسه رتبه بندي طرح هاي پژوهشي

نوبت اول

96/01/16

96/01/21

نوبت دوم

96/04/12

96/04/19

نوبت سوم         

96/07/17

96/07/05

نوبت چهارم

96/09/13

96/09/20


منبع: واحد طرح هاي تحقيقاتي معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي