دكتر حميد عمادي به عنوان مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي منصوب شد


۳۰ فروردین ۱۳۹۶
دكتر علي جعفريان، با صدور حكمي دكتر حميد عمادي را به مدت دو سال به عنوان مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي: دكتر حميد عمادي كوچك  طي حكمي از سوي دكتر علي جعفريان، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران، به عنوان مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي منصوب شد.

در بخشي از حكم ايشان چنين آمده است: " با توجه به گزارش رئيس محترم دانشكده پزشكي و ارزيابي هاي انجام شده جنابعالي را به مدت دو سال به سمت مدير گروه آموزشي بيماري هاي عفوني دانشكده پزشكي منصوب مي نمايم.

انتظار مي رود در طول دوران مديريت، با برنامه ريزي و استفاده بهينه از كليه منابع و بهره مندي از توان اعضاي محترم هيات علمي محترم و دانشجويان عزيز آن گروه، علاوه بر وظايف مطرح در آئين نامه مديريت دانشگاه ها، موارد مورد پيگيري جدي حضرتعالي قرار گيرد.منبع: دانشکده پزشکي