سومین بازدید از مجموعه بازدیدهای دوره‌ای مدیر و همکاران دفتر توسعه دانشکده پزشکی از بیمارستانهای دانشگاه صورت گرفت


۳۰ فروردین ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر سعیدرضا مهرپور، مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی و همکاران آن مرکز در بیست و نهمین روز فروردین ماه سال جاری از بیمارستان شریعتی بازدید کردند.

در ابتدای این برنامه دکتر امیر علی سهراب پور، معاون آموزشی این بیمارستان، توضیحاتی درباره اهمیت این رویداد ارائه ‌داد. سپس دکتر سعید رضا مهرپور، درباره‌ مفاهیم آموزش بالینی، ضرورت استفاده از روش‌های یادگیری فعال در آموزش بالینی و چالش‌های عمده پیش روی آموزش بالینی سخنرانی نمود. دکتر مهرپور اشاره داشت: آموزش باليني فعاليت تسهيل كننده يادگيري در محيط باليني است. در این نوع از آموزش، ملزم به فراهم نمودن فرصتهایی برای دانشجو هستیم تا وی بتواند دانش نظري خود را به مهارتهاي شناختی و رواني حركتي كه براي مراقبت و درمان بيمار ضروري است، تبديل كند. وی به لزوم استفاده از روشهای فعال یادگیری، در محیط آموزش بالینی تاکید کرد. همچنین در ادامه دکتر مهرپور بیان نمود: آموزش باليني در بیمارستانهای دانشگاه، با وجود تلاشهايي كه از طرف مسؤولين آموزشی براي اصلاح مشكلات آموزش بالينی صورت گرفته با کاستیهایی همراه است. وی وجود این مشکلات را با وجود پيچيدگي ارائه آموزش در محيط بالين، افزایش تعداد دانشجویان، مشغله اساتید و شلوغی بخشها اجتناب ناپذیر دانست و بر توسعه راهکارها در این خصوص تاکید نمود.
 مدیر دفتر توسعه دانشکده پزشکی در انتها بیان داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما ایجاد ارتباط موثر و سیستماتیک با دفاتر توسعه بیمارستانها در حوزه آموزش کارآموزی و کارورزی است به نحوی که با دریافت درخواست‌ها و پیشنهادهای آنها بتوانیم مناسب‌ترین تصمیمات را در امر بازنگری در دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی عمومی اتخاذ نماییم. لذا جهت ایجاد این تعامل و ارتباط سازنده به بازدیدهای دوره ای از بیمارستانهای دانشگاه مبادرت ورزیدیم تا با کمک این ساختار ارتباط و تعامل موثری را با کلیه دفاتر توسعه آموزش بیمارستانهای دانشگاه داشته باشیم.
در ادامه، دکتر نرگس صالح، معاون دفتر توسعه آموزش پزشکی در خصوص سیر پیشرفت بازنگری دوره پزشکی عمومی (پزشکی90 )، در چهار مقطع علوم پایه، مطب، کارآموزی و کارورزی سخنرانی نمود. وی خاطر نشان کرد: مطالعه درباره سیر تحول بازنگری پزشکی 90، چگونگی ایجاد و شکل گیری آن و همچنین شرایط کنونی و چشم‌اندازهای آینده آن ضروری است. سپس نوشین کهن، کارشناس مسئول دوره کارآموزی، در خصوص کلیات کوریکولوم کارآموزی و کارورزی توضیحاتی ارائه نمود.
در ادامه این نشست، دکتر محبوبه خباز مافی نژاد، عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، در خصوص ابزارهای ارزیابی فراگیر در قالب یک سیستم ارزیابی توضیحاتی ارائه نمود. وی در ادامه بیان داشت: با توجـه بـه اهميـت ارزيـابي دانشـجو در ارتقـاي يـادگيري دانشجویان لازم اســت در آموزش بالینی، رويكــردي جــامع و نظــام منــد بــه ارزيــابي دانشــجو داشــته باشــیم و از تناســب آن بــا برنامــه هــاي آموزشــي اطمينــان حاصــل کنیم.
سپس دکتر امیر علی سهراب پور، مباحث ارائه شده در این جلسه را مفید قلمداد نموده و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دفتر توسعه آموزش در جهت رشد و توسعه آموزش بالینی در بیمارستان شریعتی تاکید کرد. وی همچنین از بازدیدهای دوره ای از بخش‌های آموزشی در راستای عملیاتی نمودن اصول بازنگری مقطع کارآموزی و کارورزی دوره پزشکی عمومی در بیمارستان شریعتی خبر داد.
در انتهای این نشست، پس از جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دوره‌های کارآموزی و کارورزی، جمع‌بندی مباحث ارائه شده توسط دکتر سعید رضا مهرپور صورت پذیرفت.


منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي