برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي


۲۶ فروردین ۱۳۹۶

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني خانم مريم شعباني دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي آقاي دكتر مشكاني روز يكشنبه مورخ  27/1/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي