برگزاری جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی


۱۵ فروردین ۱۳۹۶
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ با حضور دکترعلیرضا لاشیئی، رییس این مرکز در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات تشکیل شد. 
این جلسه که دکتر محمد طاهر رجبی ، معاون پژوهشی  بیمارستان فارابی نیزدر آن حضور داشت، با پیگیری درخواست احراز پست هیئت علمی آغاز شد. سپس دکتر سعید حیدری کشل گزارش نهایی پسا دکترای خود را با عنوان " ارزیابی مکانیزم مولکولی درد پس از عمل  PRKبا استفاده از فناوری پروتئومیکس در اشک " ارائه کرد. این طرح پژوهشی با راهنمایی دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، رییس مرکز تحقیقات پروتئومیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  انجام شده بود. دکتر سید فرزاد محمدی که به نمایندگی از دکتر هاشمی راهنمایی طرح را عهده دار بود، در جلسه گزارش حضور داشت.
در ادامه آیین نامه حمایت از تالیف کتاب مورد بررسی اعضا قرار گرفت. 
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي