برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي


۲۲ اسفند ۱۳۹۵

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني آقاي داوود ايل بيگي دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي خانم  دكتر خاقاني روز يكشنبه مورخ  22/12/95 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي