برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي


۱۸ اسفند ۱۳۹۵

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني آقاي هادي خدابنده لو دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي آقاي دكترمشكاني روز يكشنبه مورخ  15/12/95 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي