دومين جلسه كارگروه تعهد حرفه‌اي در آموزش پزشكي عمومي در گروه كودكان به همت دفتر توسعه آموزش دانشكده برگزار شد


۱۸ اسفند ۱۳۹۵
دکتر نیک نفس، دکتر ملک زاده، دکتر تحقیقی، دکتر محسنی پور، دکتر شریعت پناهی، دکتر اصغری، دکتر مافی نژاد ، دکتر علی مددی، دکتر افتخاری از حاضرين در اين جلسه بودند.

 

در این جلسه در ابتدا در خصوص وظایف و نقش­های دانشجویان در سطوح مختلف آموزش دوره پزشکی عمومی، بحث و تبادل و نظر بین اعضا صورت گرفت. همچنین دو نمونه از کلیپ های کوتاه در زمینه آموزش تعهد حرفه ای نمایش داده شد و تصمیم بر آن شد تا در صورت تامین بودجه و حمایت، ترجمه و زیرنویسی کلیپ ها پیگیری شود. سپس مقرر شد تا در جلسات بعدی در خصوص حیطه های مختلف تعهد حرفه ای مندرج در کتابچه راهنمای رفتار حرفه ای مطالعه و مصادیق و چالش های مرتبط با آن توسط کارگروه بحث و مطالعه شود. همچنین در جلسه بعدی مقرر است تا نمونه هایی از ابزارهای ارزیابی و مسائل مرتبط با سیستم ارزیابی عملکرد دانشجو در زمینه تعهد حرفه ای معرفی شده و در خصوص تنظیم سیستم ارزیابی عملکرد حرفه ای دانشجویان صحبت شود.  

 

 منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي