دفاع پايان نامه با موضوع غيبت از كار در بيمارستان


۱۵ اسفند ۱۳۹۵

بسمه تعالي

جلسه دفاع از پايان نامه خانم دكترمريم ملازاده دستيار رشته تخصصي طب كار با عنوان« بررسي فراواني و عوامل موثر بر غيبت از كار ناشي از استعلاجي در كاركنان بيمارستان بهارلو» به راهنمايي سركار خانم دكترايزدي و مشاوره آقاي دكتر مهرداد و سركار خانم دكتر سرايي در روز دوشنبه مورخ16/12/95 در كلاس گروه طب كاردانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

 منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي