برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي


۲ اسفند ۱۳۹۵
امتحان جامع كتبي دانشجويان دكتراي بهمن 93 گروه بيوشيمي روز يكشنبه 15/12/95 و امتحان جامع شفاهي روز دوشنبه 16/12/95 از ساعت 16-8:30 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. 

منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي