برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دكتري گروه بيوشيمي


۲۷ بهمن ۱۳۹۵
جلسه دفاع پايان نامه خانم اكرم وطن نژاد دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقاي دكتر دوستي روز شنبه مورخ 30/11/95 از ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي