شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد


۹ بهمن ۱۳۹۵
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، شورای پژوهشی بیمارستان فارابی با حضور دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی روز شنبه ۹بهمن ۱۳۹۵ در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه ی شورا، یک پایان نامه فلوشیپی و ۴ طرح پژوهشی خرید خدمت مربوط به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی مورد بررسی اعضا قرار گرفت و درمورد آن ها تصمیم گیری شد. 
خبر و عکس:امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي