برگزاری جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان


۲۹ آذر ۱۳۹۵

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، یازدهمین جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان روز پنج شنبه 25 آذر 1395 با حضور دکتر احمدی مدرس برنامه استراتژیک، دکتر محسنی مشاور رئیس بیمارستان، دکتر کریمی مسئول فنی، ناجی مدیر پرستاری و مسئولین و سرپرستاران برخی از واحدها و بخش های بیمارستان در سالن هیئت مدیره بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل، عوامل داخلی سازمان تحلیل و پس از بارش افکار امتیازدهی شد. در راستای امتیازدهی عوامل داخلی مرتبط با نیروی انسانی در زمینه موارد موثر بر قدرت انگیزش شامل استقلال کاری، بازخورد شغلی، هویت، اهمیت و تنوع وظیفه و همچنین نقش یک مدیر در مدیریت منابع انسانی توضیحات لازم داده شد. در پایان مقرر شد اعضای جلسه در صورت شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود بیمارستان، این موارد را جهت نهایی نمودن عوامل داخلی در لیست نهایی اضافه کنند.

 منبع: بيمارستان مرکز طبي اطفال دانشکده پزشکي