کمیته کنترل عفونت در بیمارستان ضیائیان برگزارشد


۲۸ آذر ۱۳۹۵

کنترل عفونت بیمارستانی يكي از كميته هاي مهم بيمارستاني است. هدف این کمیته کاهش عفونت های ناشی از مراقبت های بهداشتی درمانی، کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن، نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان و سایر وظایف محوله را برعهده دارد..

فریبا امینی، سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان ضیائیان در باره مصوبات جلسه قبلی و اقدامات انجام شده توضیحات کاملی بیان کرد و سپس براي ارتقاء و اقدامات بهينه سازي رعايت بهداشت دست با استفاده از ابزار مشاهده بهداشت دست تاکید شد.

 درادامه گزارش درصد عفونت بیمارستانی و میزان مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به تفکیک بخش ها ،میزان مواجهات شغلی و راهکاری های جدید برای بیماریابی در کنترل عفونت بیمارستانی  و سایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کارشناسی انجام شد. منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي