كارت دانشجويان مقطع Ph.D ورودي 1396


۱۲ آبان ۱۳۹۵

ضمن خير مقدم به دانشجويان محترم مقطع Ph.D ورودي 1396 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارت دانشجويي به معاونت دانشجويي مراجعه فرماييد.

لازم به ذكر است حضور دانشجو جهت تحويل كارت الزاميست .منبع: معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي