جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 14 شهريور 95در تالار شوراي دانشكده برگزار شد


۶ مهر ۱۳۹۵

جلسه كميته اجرايي دانشكده پزشكي به ترتيب الفبا با حضور جناب آقاي دكتر افشاري، جناب آقاي دكتر امامي، سركار خانم دكتر بهادري، سركار خانم دكتر خيل تاش، جناب آقاي دكتر سليم زاده، سركار خانم دكتر صالح، جناب آقاي دكتر عكاظي، جناب آقاي دكتر ميرزازاده و جناب آقاي دكتر نصيري طوسي از ساعت 12 الي 14 در تالار شوراي دانشكده برگزار شد.

در مورد دوره گذر مقرر گرديد كه اردوی دور روزه این دوره 9- 8 مهرماه برگزار گردد. جلسه شروع سال تحصيلي دانشگاه يكشنبه 4 مهر ساعت 12 - 10 صبح است كه مقرر گرديد جلسه دانشكده با والدین دانشجويان جديدالورود همزمان با اين جلسه در 4 مهر ساعت 12 – 10 برگزار شود.

در مورد پيش نيازهاي زبان در مورد دانشجوياني كه مدرك معتبر دارند قابل بحث است كه مقرر گرديد اين مورد با آيين نامه وزارت بهداشت و در دانشكده تعيين تكليف شود.

دستور كار دوم: بحث پيرامون توافق نامه با معاونت بهداشت در خصوص برنامه‌ريزي براي آموزش در كلينيك‌هاي سرپايي معاونت بهداشتي

در اين جلسه اين توافق نامه خوانده شد و نظرات اعضاي حاضر در گروه تجميع گرديد. مقرر شد تا نتايج حاصل از جلسه را بر روي متن اعمال كرده و متن نهايي را به معاونت بهداشتي ارسال نماييم.

 منبع: واحد بازنگري دوره پزشکي عمومي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي