برگزاری پنج کمیته در بیمارستان آرش


۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بر اساس استاندارد اعتباربخشی و بهبودکیفیت و با توجه به زمانبندی کمیته های بیمارستان، پنج کمیته ترویج زایمان طبیعی، تغذیه با شیر مادر، احیاء نوزاد، ایمنی بیمار و مدیریت خطر و بهداشت محیط به فواصل زمانی معین به حضور تمامی اعضاء هر کمیته در بیمارستان آرش تشکیل جلسه داد.

از مهمترین مصوبات کمیته ها بررسی سنجه های جدید اعتباربخشی، بررسی موارد خطر در بخش های بیمارستان، بررسی چک لیست بهداشتی بخشها، تعمیر فضاهای ساختاری اشاره شده در کمیته و ... اشاره نمود.منبع: بيمارستان آرش دانشکده پزشکي