برگزاری کمیته کنترل عفونت در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی


۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
 کمیته کنترل عفونت راس ساعت 7:15  روز شنبه مورخ 95/2/18 با اکثریت اعضاء تشکیل و به بررسی عفونت های بیمارستانی و آنتی بیوگرام سال 1394 پرداخته شد ، در این کمیته مقررشد آمار سال94 مقاومت دارویی برای کلیه اعضاء کمیته ارسال و جلسه ای با حضور متخصصین پوست برگزار و نتایج به اطلاع ایشان برسد. در ضمن جهت استفاده بهینه این امار بصورت سه ماهانه تهیه وبه اطلاع کمیته برسد. در ضمن به دو مورد مواجهه شغلی اردیبهشت تاکنون اشاره و تصمیماتی در خصوص نحوه عملکرد کارکنان گرفته شد.

منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي